System
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61ตารางแสดงจำนวนสถานศึกษาในแต่ละสังกัดตามอำเภอ
อำเภอ สพฐ. อปท. สช. กศน. พม. สศศ. ตชด. สอศ. สกอ. สบช. ศปภ. พศ.
  เกาะพะงัน 10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  เกาะสมุย 21 0 11 1 10 0 0 1 0 0 0 0
  เคียนซา 32 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  เมืองสุราษฎร์ธานี 30 9 23 1 9 1 0 0 2 0 1 1
  เวียงสระ 34 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  ไชยา 33 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1
  กาญจนดิษฐ์ 55 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  คีรีรัฐนิคม 31 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  ชัยบุรี 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  ดอนสัก 20 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  ท่าฉาง 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  ท่าชนะ 33 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  บ้านตาขุน 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  บ้านนาเดิม 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  บ้านนาสาร 37 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  พนม 23 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  พระแสง 40 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  พุนพิน 46 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  วิภาวดี 10 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0


จำนวนบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารหน่วยงาน :  419
ข้าราช การครู/ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติการสอน :  3193
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) :  50
ข้าราชครู และบุคคลากร 38 ค. (1 ) /ศึกษานิเทศก์ :  279
ข้าราชครู และบุคคลากร 38 ค. (2 ) /นักวิชาการศึกษา :  89
ครู (สช.) :  999
พนักงานศาสนศึกษา :  6
อาจารย์ประจำ (สกอ.) :  1
ข้าราชการ มหาวิทยาลัย :  86
พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) :  369
พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) :  192
ครู/อาจารย์สัญญาจ้าง :  298
ครูชาวต่าง ประเทศ :  170
พนักงานราชการ :  315
ผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้าง (ภารกิจ/ทั่วไป) :  208
ลูกจ้างประจำ :  437
ลูกจ้างชั่วคราว :  804
อื่น ๆ :  174
จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น
  นักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
  เตรียมอนุบาล(ต่ำกว่า 3 ขวบ) 1012 353 327
  อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) 4882 2166 1926
  อนุบาล 2 (4 ขวบ) 7758 3488 3361
  อนุบาล 3 (5 ขวบ) 8737 3984 3764
  เด็กเล็ก 586 292 300
  ประถมศึกษาปีที่ 1 11582 5386 5074
  ประถมศึกษาปีที่ 2 10645 5004 4880
  ประถมศึกษาปีที่ 3 10732 4945 4882
  ประถมศึกษาปีที่ 4 11043 5250 4864
  ประถมศึกษาปีที่ 5 10825 5229 4825
  ประถมศึกษาปีที่ 6 10248 4620 4670
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 8771 4185 4038
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 8334 3649 4160
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 7448 3270 3680
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 4254 1469 2278
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 3971 1256 2156
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 3908 1193 2168
  พระปริยัติธรรม(บาลี) 18 18 0
  พระปริยัติธรรม(ธรรม) 17 17 0
  ปวช. 1 391 215 176
  ปวช. 2 272 173 99
  ปวช. 3 312 175 137
  ปวส.1 147 87 60
  ปวส.2 121 79 42
  นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 1 0 0 0
  นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 0 0 0
  ป.ตรี 16522 0 0
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 121 0 0
  ป.โท 406 0 0
  ป.เอก 5 0 0