System
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตารางแสดงจำนวนสถานศึกษาในแต่ละสังกัดตามอำเภอ
อำเภอ สพฐ. อปท. สช. กศน. พม. สศศ. ตชด. สอศ. สกอ. สบช. ศปภ. พศ.
  เกาะพะงัน 10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
  เกาะสมุย 21 2 12 1 10 0 0 1 0 0 0 0
  เคียนซา 32 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  เมืองสุราษฎร์ธานี 30 9 23 1 9 1 0 0 2 0 1 1
  เวียงสระ 34 1 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
  ไชยา 33 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1
  กาญจนดิษฐ์ 55 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  คีรีรัฐนิคม 31 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  ชัยบุรี 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  ดอนสัก 20 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  ท่าฉาง 20 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  ท่าชนะ 33 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
  บ้านตาขุน 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  บ้านนาเดิม 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  บ้านนาสาร 38 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  พนม 23 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  พระแสง 40 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
  พุนพิน 46 4 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  วิภาวดี 10 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0


จำนวนบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารหน่วยงาน :  503
ข้าราช การครู/ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติการสอน :  3865
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) :  50
ข้าราชครู และบุคคลากร 38 ค. (1 ) /ศึกษานิเทศก์ :  343
ข้าราชครู และบุคคลากร 38 ค. (2 ) /นักวิชาการศึกษา :  135
ครู (สช.) :  1519
พนักงานศาสนศึกษา :  7
อาจารย์ประจำ (สกอ.) :  1
ข้าราชการ มหาวิทยาลัย :  86
พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) :  369
พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) :  192
ครู/อาจารย์สัญญาจ้าง :  398
ครูชาวต่าง ประเทศ :  229
พนักงานราชการ :  428
ผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้าง (ภารกิจ/ทั่วไป) :  356
ลูกจ้างประจำ :  523
ลูกจ้างชั่วคราว :  905
อื่น ๆ :  301
จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น
  นักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
  เตรียมอนุบาล(ต่ำกว่า 3 ขวบ) 2675 1843 1898
  อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) 5416 2635 2385
  อนุบาล 2 (4 ขวบ) 8654 4146 3946
  อนุบาล 3 (5 ขวบ) 9729 4672 4363
  เด็กเล็ก 754 395 365
  ประถมศึกษาปีที่ 1 12510 6116 5787
  ประถมศึกษาปีที่ 2 11662 5699 5536
  ประถมศึกษาปีที่ 3 11772 5669 5577
  ประถมศึกษาปีที่ 4 12197 6000 5599
  ประถมศึกษาปีที่ 5 11976 6054 5500
  ประถมศึกษาปีที่ 6 11263 5363 5346
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 10183 5349 4912
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 9810 4725 5068
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 8767 4160 4594
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 5189 1980 3113
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 4776 1704 2915
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 4666 1586 2939
  พระปริยัติธรรม(บาลี) 18 18 0
  พระปริยัติธรรม(ธรรม) 17 17 0
  ปวช. 1 733 428 296
  ปวช. 2 482 295 176
  ปวช. 3 514 319 196
  ปวส.1 299 181 118
  ปวส.2 251 163 87
  นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 1 0 0 0
  นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 0 0 0
  ป.ตรี 16522 0 0
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 121 0 0
  ป.โท 406 0 0
  ป.เอก 5 0 0