System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลตามนโยบาย รต.2
 
แบบรายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.
การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย (สพป./สช./สกอ./อปท./ตชด./อื่นๆ)

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการฯ : การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัดที่ 1 : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

อายุ ต่ำกว่า 3 ขวบ อายุ 3 ขวบ อายุ 4 ขวบ อายุ 5 ขวบ
จำนวนเด็ก จำนวนเด็ก จำนวนเด็ก จำนวนเด็ก
ตาม ทร.14
(คน)
เข้าเรียน
(คน)
ไปเรียน
ที่อื่น (คน)
ตาม ทร.14
(คน)
เข้าเรียน
(คน)
ไปเรียน
ที่อื่น (คน)
ตาม ทร.14
(คน)
เข้าเรียน
(คน)
ไปเรียน
ที่อื่น (คน)
ตาม ทร.14
(คน)
เข้าเรียน
(คน)
ไปเรียน
ที่อื่น (คน)
226 213 211 215 74 56 843 826 1189 1103 222 236 1136 982 1625 1515 185 177 1217 1186 1863 1724 205 212
แสดงรายละเอียด
 
ตัวชี้วัดที่ 2 : สถานศึกษาที่มีการจัดทำระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ 100
(พิจารณาจากแนวทางการจัดระบบป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับนักเรียนที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาและบาและบริเวณใกล้เคียง  เช่น การจัดสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบสถานศ฿ฏาทั้งภายในและภายนอก ให้เอื้อต่อความปลอดภัยของเด็ก โดยมีการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงบริเวณตามจุดต่างๆ ของสถานศึกษาที่อยู่เป็นประจำตั้งแต่อาคารเรียน ห้องเรียน สนามเด็กเล่น โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม ระบบไฟฟ้า ทางเข้า-ออก สถานศึกษา ฯลฯ การจัดอุปกรณ์เสริมการเรียนให้ปลอดภัยต่อการนำไปใช้ โดยมีการตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมในการใช้งาน และไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากความผิดปกติหรือความบกพร่องของอุปกรณ์นั้น การกำหนดแนวทางการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเข้ามาก่อความไม่สงบในบริเวณสถานศึกษา)
 

สถานศึกษาที่มีระบบป้องกันภัย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ปฎิบัติ

ไม่ได้ปฎิบัติ

167

32

แสดงรายละเอียด
83.92 % 16.08 %
 

ผลการดำเนินงาน     Download Excel
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี