System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลตามนโยบาย รต.2
 
แบบรายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.
การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ (สพป./สพม./สศศ./สกอ./สช./สอศ.)

      5.1 การจัดทำแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
 

ผลการดำเนินงาน     Download Excel
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี            
 

 

5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 1 : นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนว การศึกษาเพื่ออาชีพ ร้อยละ 100

ข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)

จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษา เพื่ออาชีพ (คน)

ร้อยละ

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

 

12950

6960

4316

24226

10383

5536

3156

19075

78.74

แสดงรายละเอียด
 

ผลการดำเนินงาน     Download Excel
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี            
 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสายสามัญศึกษา สัดส่วน 42 : 58

ข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

              จำนวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสายสามัญศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา

 
ชั้นเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ
สามัญ อาชีวะ อุดมศึกษา
ม.3 2498 1663 731  
ม.6 1433     1335
แสดงรายละเอียด
 

ผลการดำเนินงาน     Download Excel
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี