System
 
 
 
สรุปข้อมูล สถานศึกษา
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลตามนโยบาย รต.2
บ้านท่าขนอน
 
แบบรายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.
การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูทั้งระบบ (สพป./สพม./สศศ./สช./สอศ./กศน.)

      14.1 การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ตัวชี้วัด : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นำผลการพัฒนามาใช้ในการเรียน การสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ข้อมูลการดำเนินงาน

 

การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร (คน)

ครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการ พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร นำผลการพัฒนามา ใช้ในการเรียนการสอน (คน)

ร้อยละ

0

0

0.00

แสดงรายละเอียด
 

ผลการดำเนิงาน
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี            
 

 

14.2 การพัฒนาครูตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ : PLC
ตัวชี้วัด : ครูที่ผ่านการพัฒนาตามกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับ การเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

การพัฒนาครูตามกระบวนการ PLC

ครูที่ผ่านการพัฒนาตาม กระบวนการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) (คน)

ครูที่ผ่านการพัฒนาตาม กระบวนการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) นำผลการพัฒนามาปรับ การเรียนการสอน (คน)

ร้อยละ

0

0

0.00

แสดงรายละเอียด
 

ผลการดำเนิงาน
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี