System
 
 
 
สรุปข้อมูล สถานศึกษา
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลตามนโยบาย รต.2
บ้านท่าขนอน
 
แบบรายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.
การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ (สพป./สพม./สศศ./สกอ./สช./สอศ.)

      5.1 การจัดทำแผนบูรณาการการรับนักเรียนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพระดับจังหวัด

ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่ได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์การรับนักเรียนเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ
 

ผลการดำเนินงาน
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี            
 

 

5.2 มาตรการ/เป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 1 : นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนว การศึกษาเพื่ออาชีพ ร้อยละ 100

ข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(คน)

จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษา เพื่ออาชีพ (คน)

ร้อยละ

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

แสดงรายละเอียด
 

ผลการดำเนินงาน
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี            
 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสายสามัญศึกษา สัดส่วน 42 : 58

ข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

              จำนวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับผู้เรียนสายสามัญศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา

 
ชั้นเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่เรียนต่อ
สามัญ อาชีวะ อุดมศึกษา
ม.3 0 0 0  
ม.6 0     0
แสดงรายละเอียด
 

ผลการดำเนินงาน
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี