System
 
 
 
สรุปข้อมูล สถานศึกษา
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลตามนโยบาย รต.2
บ้านท่าขนอน
 
แบบรายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.
การดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (สพป./สพม.)

ประเด็นนโยบายการตรวจราชการ :

       การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ตัวชี้วัดที่ 1 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ตัวชี้วัดที่ 2 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีชั้นเรียนไม่เหมาะสม
ตัวชี้วัดที่ 3 : โรงเรียนขนาดเล็กในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนลดลง

ข้อมูลการดำเนินงาน

 

มีแผนจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

มีแผนจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มีชั้นเรียน
ไม่เหมาะสม

จำนวนโรงเรียน
ขนาดเล็กในปีที่ผ่านมา

จำนวนเรียน
ขนาดเล็กในปีนี้

จำนวนโรงเรียน
ขนาดเล็กลดลง

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

แสดงรายละเอียด
 

ผลการดำเนินงาน
           1. ผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจ ติดตาม มีความก้าวหน้าอย่างไร            
 

           2. มีวิธีการ/ปัจจัยใดที่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามประเด็นการตรวจ ติดตาม หรือเกิดผลกระทบทางบวกแก่ผู้เรียน อย่างไรบ้าง
 

           3) ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามประเด็นตรวจ ติดตาม
 

           4) ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
 

           5) ต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมและรายละเอียดต้นแบบหรืแบบอย่างที่ดี