System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


จำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 
หน่วยงาน 1.
โรงเรียน
ในฝัน
2.
โรงเรียน
มาตรฐาน
สากล
3.
โรงเรียน
วิถีพุทธ
4.
โรงเรียน
ที่จัด
กิจกรรม
การเรียนรู้ฯ
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
5.
โรงเรียน
ดีศรี
ตำบล
6.
โรงเรียน
จัดการ
ศึกษา
พิเศษ
เรียนร่วม
7.
โรงเรียน
ห้องเรียน
พิเศษ
วิทยา
ศาสตร์
ตาม
แนวทาง สสวท. และ
สอวน.
8.
โรงเรียน
แกนนำ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน
วิทยา
ศาสตร์
และ
คณิต
ศาสตร์
9.
โรงเรียน
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม
และธรรมา
ภิบาลใน
สถาน
ศึกษา
10.
โรงเรียน
ต้นแบบ
ด้วยการนำ
เทศโนโลยี
สารสนเทศ
สนับสนุน
การเรียน
การสอน
11.
เครื่อข่าย
สารสนเทศ
เพื่อ
พัฒนา
การศึกาา
12.
เครื่อข่าย
การศึกษา
แห่งชาติ 
13.
โรงเรียน
โครงข่าย
การเรียนรู้
ไร้
พรมแดน
14.
โรงเรียน
นำร่อง
โครงการ
ตาม
นโยบาล
ลด
เวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
15.
โรงเรียน
ประชารัฐ
16.
โรงเรียน
โครงการ
STEM
ศึกษา
  สพป.สฎ.1 7 2 47 39 18 27 0 1 39 1 13 2 0 12 6 4
  สพป.สฎ.2 6 1 86 66 34 32 0 0 52 0 22 1 1 26 27 5
  สพป.สฎ.3 8 0 99 91 26 58 0 2 73 3 12 0 0 44 13 10
  สช. 0 5 12 11 0 1 2 2 7 2 1 1 0 6 1 8
  อบต. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  เทศบาล 0 0 2 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1
  อบจ. 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
  ตชด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  กศน. 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2
  สอศ. 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สพม.11 14 8 11 16 4 5 2 0 17 1 9 0 4 7 3 4
รวม 35 16 259 251 82 126 4 5 194 7 60 4 5 101 50 35