ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 
หน่วยงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เรียน
ที่สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
เดิม
ศึกษาต่อ
โรงเรียนอื่น
สังกัด สพฐ.
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
สังกัด
เอกชน
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
พระปริยัติ
ธรรม
แผนกสามัญ
ศึกษาต่อ
กศน.
ศึกษาต่อ
โรงเรียนอื่น
สังกัด อปท.
อื่นๆ ผู้เรียน
ที่สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด
รวมจำนวน
ผู้เรียน
ที่ศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ
สายสามัญ
ศึกษาต่อ
สายอาชีพ
ศึกษาต่อ
สถาบันอื่น ๆ
รวมจำนวน
ผู้เรียนที่
ไม่ศึกษาต่อ
และ ประกอบ
อาชีพ
ภาค
อุตสาห
กรรม
ภาค
การเกษตร
ภาค
การประมง
ค้าขาย
ธุรกิจ
งานบริการ รับจ้างทั่วไป อื่น ๆ ผู้เรียน
ที่สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด
ศึกษาต่อ
ระดับ
อุดมศึกษา
อื่นๆ รวมจำนวน
ผู้เรียนที่
ไม่ศึกษาต่อ
และประกอบ
อาชีพ
ภาค
อุตสาห
กรรม
ภาค
การเกษตร
ภาค
การประมง
ค้าขาย
ธุรกิจ
งานบริการ รับจ้างทั่วไป อื่น ๆ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สพป.สฎ.1 203 183 386 28 22 50 180 169 349 13 9 22 0 0 0 5 0 5 10 6 16 3 5 8 17 32 49 16 24 40 8 11 19 8 13 21 0 6 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.สฎ.2 346 328 674 61 41 102 231 225 456 6 13 19 0 0 0 2 1 3 0 1 1 1 2 3 89 71 160 81 68 149 31 39 70 46 22 68 3 7 10 8 3 11 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.สฎ.3 890 792 1682 149 118 267 706 650 1356 5 6 11 5 0 5 11 1 12 2 3 5 23 14 37 98 124 222 48 71 119 38 71 109 37 42 79 0 1 1 15 9 24 0 0 0 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สช. 1175 1071 2246 180 129 309 818 789 1607 67 92 159 0 0 0 0 0 0 6 8 14 71 50 121 406 245 651 346 190 536 245 192 437 117 34 151 6 9 15 28 21 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 24 18 42 46 47 93 41 45 86 0 0 0 5 2 7 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
อบต. 25 22 47 0 0 0 24 22 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทศบาล 346 302 648 154 146 300 33 36 69 13 9 22 0 0 0 5 0 5 26 19 45 1 0 1 344 305 649 249 237 486 111 142 253 134 88 222 4 6 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 1 1 52 110 162 25 20 45 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อบจ. 47 57 104 35 36 71 9 16 25 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 112 219 331 50 141 191 26 50 76 54 45 99 0 0 0 29 53 82 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 27 14 41 27 55 82 27 34 61 0 4 4 6 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
ตชด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กศน. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 23 38 3 2 5 17 11 28 5 3 8 2 0 2 15 5 20 0 0 0 17 6 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 48 57 105 7 8 15 0 0 0 35 39 74 0 0 0 37 44 81 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 3 2 2 4
สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 25 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพม.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1007 1582 2589 307 439 746 360 788 1148 142 218 360 2 4 6 33 16 49 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 1 2 0 1 1 595 1261 1856 315 694 1009 17 33 50 33 63 96 4 5 9 8 13 21 0 0 0 0 0 0 7 4 11 2 9 11 0 0 0
รวม 3033 2756 5789 607 492 1099 2001 1907 3908 104 131 235 5 0 5 24 2 26 45 37 82 104 72 176 2090 2601 4691 1100 1172 2272 838 1304 2142 543 465 1008 17 33 50 131 109 240 0 0 0 36 13 49 0 0 0 2 4 6 3 4 7 9 4 13 56 41 97 780 1543 2323 427 814 1241 19 37 56 79 120 199 4 5 9 48 57 105 0 0 0 4 3 7 9 7 16 3 11 14 3 2 5