ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 
หน่วยงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เรียน
ที่สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
เดิม
ศึกษาต่อ
โรงเรียนอื่น
สังกัด สพฐ.
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
สังกัด
เอกชน
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
พระปริยัติ
ธรรม
แผนกสามัญ
ศึกษาต่อ
กศน.
ศึกษาต่อ
โรงเรียนอื่น
สังกัด อปท.
อื่นๆ ผู้เรียน
ที่สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด
รวมจำนวน
ผู้เรียน
ที่ศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ
สายสามัญ
ศึกษาต่อ
สายอาชีพ
ศึกษาต่อ
สถาบันอื่น ๆ
รวมจำนวน
ผู้เรียนที่
ไม่ศึกษาต่อ
และ ประกอบ
อาชีพ
ภาค
อุตสาห
กรรม
ภาค
การเกษตร
ภาค
การประมง
ค้าขาย
ธุรกิจ
งานบริการ รับจ้างทั่วไป อื่น ๆ ผู้เรียน
ที่สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด
ศึกษาต่อ
ระดับ
อุดมศึกษา
อื่นๆ รวมจำนวน
ผู้เรียนที่
ไม่ศึกษาต่อ
และประกอบ
อาชีพ
ภาค
อุตสาห
กรรม
ภาค
การเกษตร
ภาค
การประมง
ค้าขาย
ธุรกิจ
งานบริการ รับจ้างทั่วไป อื่น ๆ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สพป.สฎ.1 247 233 480 42 32 74 209 210 419 14 9 23 0 0 0 5 0 5 11 6 17 3 5 8 41 45 86 40 37 77 16 19 35 24 18 42 0 6 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.สฎ.2 648 593 1241 175 170 345 398 348 746 14 19 33 0 0 0 3 1 4 1 2 3 14 7 21 192 192 384 171 170 341 49 70 119 117 85 202 10 12 22 10 6 16 0 0 0 5 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 11 18 7 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.สฎ.3 928 837 1765 158 132 290 739 680 1419 5 6 11 5 0 5 11 1 12 2 3 5 23 14 37 106 131 237 53 77 130 39 73 112 41 45 86 0 1 1 18 11 29 0 0 0 9 6 15 0 0 0 1 2 3 0 1 1 2 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สช. 1278 1143 2421 180 129 309 838 813 1651 67 92 159 1 0 1 0 0 0 9 11 20 72 53 125 410 255 665 350 200 550 248 200 448 118 36 154 6 9 15 28 21 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 24 18 42 48 52 100 41 49 90 1 0 1 6 3 9 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1
อบต. 25 22 47 0 0 0 24 22 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทศบาล 346 302 648 153 137 290 33 36 69 13 9 22 0 0 0 5 0 5 26 19 45 1 0 1 344 305 649 249 237 486 111 142 253 134 88 222 4 6 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 1 1 52 110 162 25 20 45 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อบจ. 47 57 104 35 36 71 9 16 25 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 112 219 331 50 141 191 26 50 76 54 45 99 0 0 0 29 53 82 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 27 14 41 27 55 82 27 34 61 0 4 4 6 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
ตชด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กศน. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 35 32 67 18 11 29 17 11 28 5 3 8 2 0 2 15 5 20 0 0 0 22 6 28 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 63 66 129 11 8 19 0 0 0 35 39 74 0 0 0 48 53 101 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 3 2 2 4
สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 25 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพม.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1007 1582 2589 307 439 746 360 788 1148 142 218 360 2 4 6 33 16 49 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 1 2 0 1 1 595 1261 1856 315 694 1009 17 33 50 33 63 96 4 5 9 8 13 21 0 0 0 0 0 0 7 4 11 2 9 11 0 0 0
รวม 3520 3188 6708 743 636 1379 2250 2125 4375 113 137 250 6 0 6 25 2 27 50 41 91 118 80 198 2249 2761 5010 1238 1312 2550 868 1353 2221 635 538 1173 24 38 62 136 114 250 0 0 0 41 13 54 0 0 0 3 6 9 2 4 6 10 4 14 57 42 99 804 1568 2372 438 828 1266 20 37 57 80 121 201 4 5 9 60 66 126 0 0 0 4 4 8 9 8 17 3 11 14 3 2 5