ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 
หน่วยงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เรียน
ที่สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
เดิม
ศึกษาต่อ
โรงเรียนอื่น
สังกัด สพฐ.
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
สังกัด
เอกชน
ศึกษาต่อ
โรงเรียน
พระปริยัติ
ธรรม
แผนกสามัญ
ศึกษาต่อ
กศน.
ศึกษาต่อ
โรงเรียนอื่น
สังกัด อปท.
อื่นๆ ผู้เรียน
ที่สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด
รวมจำนวน
ผู้เรียน
ที่ศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ
สายสามัญ
ศึกษาต่อ
สายอาชีพ
ศึกษาต่อ
สถาบันอื่น ๆ
รวมจำนวน
ผู้เรียนที่
ไม่ศึกษาต่อ
และ ประกอบ
อาชีพ
ภาค
อุตสาห
กรรม
ภาค
การเกษตร
ภาค
การประมง
ค้าขาย
ธุรกิจ
งานบริการ รับจ้างทั่วไป อื่น ๆ ผู้เรียน
ที่สำเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด
ศึกษาต่อ
ระดับ
อุดมศึกษา
อื่นๆ รวมจำนวน
ผู้เรียนที่
ไม่ศึกษาต่อ
และประกอบ
อาชีพ
ภาค
อุตสาห
กรรม
ภาค
การเกษตร
ภาค
การประมง
ค้าขาย
ธุรกิจ
งานบริการ รับจ้างทั่วไป อื่น ๆ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สพป.สฎ.1 203 183 386 28 22 50 180 169 349 13 9 22 0 0 0 5 0 5 10 6 16 3 5 8 17 32 49 16 24 40 8 11 19 8 13 21 0 6 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.สฎ.2 338 320 658 61 41 102 231 225 456 6 13 19 0 0 0 2 1 3 0 1 1 1 2 3 89 71 160 81 68 149 31 39 70 46 22 68 3 7 10 8 3 11 0 0 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.สฎ.3 885 788 1673 149 118 267 701 646 1347 5 6 11 5 0 5 11 1 12 2 3 5 23 14 37 98 124 222 48 71 119 38 71 109 37 42 79 0 1 1 15 9 24 0 0 0 8 6 14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สช. 1149 1041 2190 180 129 309 792 764 1556 67 87 154 0 0 0 0 0 0 6 8 14 71 50 121 406 245 651 346 190 536 245 192 437 117 34 151 6 9 15 28 21 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 24 18 42 46 47 93 41 45 86 0 0 0 5 2 7 0 0 0 3 0 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
อบต. 25 22 47 0 0 0 24 22 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทศบาล 346 302 648 154 146 300 33 36 69 13 9 22 0 0 0 5 0 5 26 19 45 1 0 1 344 305 649 249 237 486 111 142 253 134 88 222 4 6 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 1 1 52 110 162 25 20 45 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อบจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 182 270 29 106 135 17 30 47 42 30 72 0 0 0 26 51 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 25 12 37 27 55 82 27 34 61 0 4 4 6 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0
ตชด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กศน. 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 23 38 3 2 5 17 11 28 5 3 8 2 0 2 15 5 20 0 0 0 17 6 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 48 57 105 7 8 15 0 0 0 35 39 74 0 0 0 37 44 81 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 3 2 2 4
สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 13 25 12 13 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพม.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 761 1003 1764 256 350 606 318 528 846 133 135 268 2 4 6 25 11 36 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 1 1 2 3 5 1 1 2 0 1 1 478 839 1317 280 528 808 17 11 28 25 25 50 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 11 2 1 3 0 0 0
รวม 2947 2657 5604 572 456 1028 1961 1862 3823 104 124 228 5 0 5 24 2 26 45 37 82 99 71 170 1820 1985 3805 1028 1048 2076 787 1024 1811 522 367 889 17 33 50 120 102 222 0 0 0 35 13 48 0 0 0 2 4 6 3 4 7 9 4 13 54 39 93 663 1121 1784 392 648 1040 19 15 34 71 82 153 4 5 9 40 44 84 0 0 0 4 3 7 9 7 16 3 3 6 3 2 5