System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 152

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 153

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 154

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 155
หน่วยงาน อัตราเรียนต่อ ม.1 อัตราเรียนต่อ ม.4/อาชีวศึกษา อัตราเรียนต่อ ระดับเตรียมอุดม/อุดมศึกษา
จำนวน
นักเรียน
ที่จบชั้นป.6
ปีการศึกษา
2560
ต่อชั้น
ม . 1
จำนวน
นักเรียน
ที่จบชั้นม.3
ปีการศึกษา
2560
ต่อชั้น
ม . 4
ต่อชั้น
ปวช.1
(สถาบัน
อาชีว
ศึกษา
ภาครัฐ)
ต่อชั้น
ปวช.1
(สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคเอกชน)
ทำงาน อื่นๆ รวมจำนวน
ที่เรียนต่อ
ม.4 /
อาชีวศึกษา
จำนวน
นักเรียน
ที่จบชั้น
ม.6
ปีการศึกษา
2560
ต่อระดับ
อนุ
ปริญญา
ต่อชั้น
ระดับ
ปริญญา
ทำงาน อื่นๆ รวมจำนวน
ที่เรียนต่อ
ระดับ
เตรียม
อุดม /
อุดมศึกษา
สพป.สฎ.1 526 510 74 26 46 0 0 3 72 0 0 0 0 0 0
สพป.สฎ.2 1070 1005 289 110 132 11 13 15 253 18 0 14 4 0 14
สพป.สฎ.3 1695 1636 171 82 71 4 14 21 157 0 0 0 0 0 0
สช. 2296 2350 742 526 201 31 3 15 758 466 32 424 17 12 456
อบต. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทศบาล 652 644 652 262 190 50 11 11 502 192 2 156 4 0 158
อบจ. 104 98 217 119 98 2 5 41 219 84 4 61 5 20 65
ตชด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สศศ. 3 3 8 8 0 0 0 0 8 6 0 6 0 0 6
กศน. 1 1 105 80 1 0 11 3 81 167 4 21 169 2 25
สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพม.11 0 480 2378 1911 356 57 40 27 2324 1775 177 1488 92 18 1665
รวม 6347 6727 4636 3124 1095 155 97 136 4374 2708 219 2170 291 52 2389
%   105.99   67.39 23.62 3.34 2.09 2.93 94.35   8.09 80.13 10.75 1.92 88.22