System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 152

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 153

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 154

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 155

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 152

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 153

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 154

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 155

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 152

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 153

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 154

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data4.php on line 155
หน่วยงาน อัตราเรียนต่อ ม.1 อัตราเรียนต่อ ม.4/อาชีวศึกษา อัตราเรียนต่อ ระดับเตรียมอุดม/อุดมศึกษา
จำนวน
นักเรียน
ที่จบชั้นป.6
ปีการศึกษา
2560
ต่อชั้น
ม . 1
จำนวน
นักเรียน
ที่จบชั้นม.3
ปีการศึกษา
2560
ต่อชั้น
ม . 4
ต่อชั้น
ปวช.1
(สถาบัน
อาชีว
ศึกษา
ภาครัฐ)
ต่อชั้น
ปวช.1
(สถาบัน
อาชีวศึกษา
ภาคเอกชน)
ทำงาน อื่นๆ รวมจำนวน
ที่เรียนต่อ
ม.4 /
อาชีวศึกษา
จำนวน
นักเรียน
ที่จบชั้น
ม.6
ปีการศึกษา
2560
ต่อระดับ
อนุ
ปริญญา
ต่อชั้น
ระดับ
ปริญญา
ทำงาน อื่นๆ รวมจำนวน
ที่เรียนต่อ
ระดับ
เตรียม
อุดม /
อุดมศึกษา
สพป.สฎ.1 433 417 43 14 27 0 0 3 41 0 0 0 0 0 0
สพป.สฎ.2 596 566 92 29 39 2 8 6 70 0 0 0 0 0 0
สพป.สฎ.3 1636 1582 149 74 60 4 11 21 138 0 0 0 0 0 0
สช. 2088 2145 693 488 190 31 3 15 709 431 30 395 14 11 425
อบต. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เทศบาล 652 644 652 262 190 50 11 11 502 192 2 156 4 0 158
อบจ. 104 98 217 119 98 2 5 41 219 84 4 61 5 20 65
ตชด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สศศ. 3 3 8 8 0 0 0 0 8 6 0 6 0 0 6
กศน. 1 1 68 46 1 0 8 3 47 113 4 17 119 2 21
สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพม.11 0 480 2378 1911 356 57 40 27 2324 1775 177 1488 92 18 1665
รวม 5513 5936 4300 2951 961 146 86 127 4058 2601 217 2123 234 51 2340
%   107.67   68.63 22.35 3.40 2.00 2.95 94.37   8.34 81.62 9.00 1.96 89.97