System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
ทดสอบส่งข้อมูลเร่งด่วน


ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 
หน่วยงาน ชั้น ป.1 ชั้น ป.2 ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
  สพป.สฎ.1 477 2 395 1 393 1 405 0 366 3 366 2
  สพป.สฎ.2 578 1 531 1 579 0 582 1 570 1 502 0
  สพป.สฎ.3 717 6 681 7 710 3 713 3 747 4 640 3
  สช. 461 4 386 2 355 0 460 1 464 2 387 1
  อบต. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  เทศบาล 40 0 40 0 42 0 35 0 41 0 46 3
  อบจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ตชด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สพม.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 2273 13 2033 11 2079 4 2195 5 2188 10 1941 9
% 0.57 % 0.54 % 0.19 % 0.23 % 0.46 % 0.46 %Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data5.php on line 286

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data5.php on line 286

Warning: Division by zero in D:\WebSite\suratpeo.surat1.go.th\mapping\data5.php on line 286
หน่วยงาน ชั้น ม.1 ชั้น ม.2 ชั้น ม.3 ชั้น ม.4 ชั้น ม.5 ชั้น ม.6
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
ทั้งหมด แนวโน้ม
จะออก
กลางคัน
  สพป.สฎ.1 83 1 73 0 59 0 10 0 1 0 0 0
  สพป.สฎ.2 200 2 165 1 162 1 0 0 0 0 0 0
  สพป.สฎ.3 128 3 49 2 75 2 1 0 0 0 0 0
  สช. 160 0 173 2 163 1 156 0 132 1 125 0
  อบต. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  เทศบาล 19 0 24 0 12 0 0 0 0 0 0 0
  อบจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ตชด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สพม.11 418 12 429 5 397 2 287 4 273 2 282 0
รวม 1008 18 913 10 868 6 454 4 406 3 407 0
% 1.79 % 1.10 % 0.27 % 0.88 % 0.74 % 0.00 %