ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
ทดสอบส่งข้อมูลเร่งด่วน


จำแนกตามวุฒิการศึกษา
 
หน่วยงาน ผู้บริหาร
หน่วยงาน
ข้าราช
การครู
ข้าราช
การตำรวจ
ที่ปฏิบัติ
การสอน

ข้าราช
การพล
เรือน
กพ.

ข้าราช
ครูและ
บุคคลากร
38 ค.(1 )
ศึกษา
นิเทศก์
ข้าราช
ครูและ
บุคคลากร
38 ค.(2 )
นักวิชา
การศึกษา
ครู
สช.
พนักงาน
ศาสน
ศึกษา
อาจารย์
ประจำ
สกอ
ข้าราช
การมหา
วิทยาลัย
พนักงาน
มหา
วิทยาลัย
สายวิชา
การ
พนักงาน
มหา
วิทยาลัย
สายสนับ
สนุน
ครู
อาจารย์
สัญญา
จ้าง
ครูชาว
ต่าง
ประเทศ
พนักงาน
ราชการ
ผู้ดูแล
เด็ก
พนักงาน
จ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
ลูกจ้าง
ประจำ
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
อื่นๆ วุฒิการ
ศึกษา
ระดับ
ต่ำกว่า
ป.ตรี
(คน)
วุฒิการ
ศึกษา
ระดับ
ป.ตรี
(คน)
วุฒิการ
ศึกษา
ระดับ
ป.โท
(คน)
วุฒิการ
ศึกษา
ระดับ
ป.เอก
(คน)
  สพป.สฎ.1 53 493 0 26 59 0 0 0 0 0 0 24 0 15 4 34 96 14 63 500 159 14
  สพป.สฎ.2 98 821 16 78 21 0 0 0 0 0 0 56 1 33 15 49 159 46 68 777 191 2
  สพป.สฎ.3 83 735 33 53 3 0 0 0 0 0 0 31 0 35 18 37 124 34 64 718 228 3
  สช. 77 0 0 0 0 975 3 0 0 0 0 78 138 0 50 219 45 23 140 651 89 4
  อบต. 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 1 13 1 0
  เทศบาล 18 125 0 102 2 0 0 0 0 0 2 13 5 42 59 12 6 23 17 156 90 0
  อบจ. 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 23 10 5 50 10 0
  ตชด. 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 5 0 0 1 3 14 3 0
  พศ. 5 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 10 0 0 0 1 3 2 6 12 6 1
  พม. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 86 369 190 0 0 16 0 17 139 0 0 0 0 0
  สศศ. 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 13 7 0 0 0 0
  กศน. 12 8 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 119 9 5 25 5 5 107 10 0
  สอศ. 7 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 13 0 1 24 0 0 0 0 0
  สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สพม.11 37 726 0 11 0 0 0 0 0 0 0 41 21 30 4 34 128 6 28 342 84 6
รวม 403 3013 50 272 89 975 6 1 86 369 192 281 167 303 204 413 785 171 400 3340 871 30