System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61


ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามวิชาเอก
 
หน่วยงาน ภาษา
ไทย
คณิต
ศาตร์
วิทยา
ศาสร์
สังคม
ศึกษา
ภาษา
อังกฤษ
ภาษา
จีน
ภาษา
อื่นๆ
สุข
ศึกษา
พละ
ศึกษา
การงาน
และ
พื้นฐาน
อาชีพ
คอม
พิวเตอร์
ศิลปะ ประถม
ศึกษา
พัฒนา
ชุมชน
อื่นๆ
  สพป.สฎ.1 65 78 73 56 72 2 2 7 34 9 31 12 68 14 91
  สพป.สฎ.2 113 103 111 89 105 0 1 7 45 17 66 31 141 14 153
  สพป.สฎ.3 130 108 95 89 112 1 1 24 61 27 57 38 102 6 165
  สช. 101 114 111 105 125 15 2 44 23 39 48 47 10 1 130
  อบต. 7 3 5 5 5 1 0 1 1 1 2 0 0 0 10
  เทศบาล 20 15 15 18 20 1 1 6 8 3 8 13 7 2 20
  อบจ. 13 8 11 12 12 0 0 2 3 6 7 10 1 0 14
  ตชด. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  พศ. 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
  พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สศศ. 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 7
  กศน. 0 1 4 4 3 0 0 5 1 6 6 1 2 3 42
  สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สพม.11 92 105 132 108 102 14 0 19 36 55 45 59 0 0 15
รวม 545 538 560 489 557 34 7 117 213 165 271 214 331 40 647