System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามวิชาเอก
 
หน่วยงาน ภาษา
ไทย
คณิต
ศาตร์
วิทยา
ศาสร์
สังคม
ศึกษา
ภาษา
อังกฤษ
ภาษา
จีน
ภาษา
อื่นๆ
สุข
ศึกษา
พละ
ศึกษา
การงาน
และ
พื้นฐาน
อาชีพ
คอม
พิวเตอร์
ศิลปะ ประถม
ศึกษา
พัฒนา
ชุมชน
อื่นๆ
  สพป.สฎ.1 84 90 88 71 92 2 2 12 42 9 33 19 91 15 118
  สพป.สฎ.2 144 122 131 104 131 0 1 12 56 28 79 39 166 17 185
  สพป.สฎ.3 148 123 110 94 130 2 1 18 64 24 64 31 133 11 202
  สช. 151 163 176 155 188 35 5 54 53 63 76 69 46 6 254
  อบต. 7 3 5 4 5 1 0 1 1 1 2 0 0 0 11
  เทศบาล 42 39 38 38 38 1 1 11 17 19 15 24 7 2 32
  อบจ. 23 14 16 18 19 1 0 4 5 7 11 15 5 0 17
  ตชด. 1 2 2 2 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0
  พศ. 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
  พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สศศ. 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 7
  กศน. 1 0 9 7 4 0 0 5 0 7 10 1 3 5 58
  สอศ. 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
  สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สพม.11 155 191 237 184 182 32 3 30 61 112 83 104 0 0 27
รวม 760 750 815 681 795 74 13 152 303 275 376 306 451 56 911