System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61


ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่น
 
หน่วยงาน ปี พ.ศ. ผลงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนเศษฐกิจพอเพียง โล้รางวัล กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1 2560 โล่ ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
  สพป.สฎ.1 2560 โล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ดีเด่น ประจำปี 2560 ปีที่ 1 กระทรวงแรงงาน
  สพป.สฎ.1 2561 เกียรติบัตร สถานศึกษาพอเพียง สพฐ
  สพป.สฎ.1 2561 สถานศึกษาพอเพียง2560 โล่รางวัล กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2560 ชนะเลิศศิลปหัตถกรรมรายการแปรรูปอาหาร ชั้น ม.1-ม.3 เหรียญทองระดับชาติ สพฐ
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลONETสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เกียรติบัตร สพฐ
  สพป.สฎ.1 2559 โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา รางวัลโรงเรียนพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2560 การจัดนิทรรศการการนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom รางวัลระดับเหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.1 2561 องค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง โล่ประกาศเกียรติคุณ สสส.
  สพป.สฎ.1 2559 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง เกียรติบัตร สพฐ.
  สพป.สฎ.1 2559 สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนบ้านเกาะเต่าได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนบ้านเกาะเต่าได้รับเชิดชูกียรติเสมา ปปส. โล่รางวัลระดับทองดีเด่นอันดับ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2561 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญทองเขตตรวจราชการที่ 6 เขตตรรวจรราชการที่ 6
  สพป.สฎ.1 2561 รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับภาค ประจำปี 2561 ระดับภาค
  สพป.สฎ.1 2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เหรีญทอง สพฐ
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนปลอดขยะ ฺBest Practice สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.1 2561 การแข่งขันวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่ 2 ของเด็กชายพิชณุตม์ เงินนาค เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑
  สพป.สฎ.1 2561 การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สพป.สฎ.1 2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560" เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2559 ผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ โล่ห์ มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  สพป.สฎ.2 2560 นักเรียนพระราชทาน นักเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2558 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 เหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2561 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เหรียญเงิน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2561 คิดเลขเร็ว เหรียญทอง สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 โครงงานสะเต็มศึกษา เรื่อง ถังขยะไฮเทค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สสวท
  สพป.สฎ.2 2561 การอ่านทำนองเสนาะ ป.4-6 เหรียญทอง สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ศูนย์อนามัยที่ 11
  สพป.สฎ.2 2561 คณิตศาสตร์ชูโดกุ เหรียญทอง สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 วาดภาพระบายสี ป.4-6 เหรียญทอง สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายม.1-ม.3การแข่งขันมหกรรศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนประจำปี 2561 ชนะเลิศ สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 การสร้างภาพปะติด ป.1-3 เหรีญเงิน สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 การสร้างภาพปะติด ป.4-6 เหรีญเงิน สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3การแข่งขันมหกรรศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนประจำปี 2561 ชนะเลิศ สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ป้ายพระราชทาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.2 2561 การสร้างภาพปติมากรรม ป.1-3 เหรีญเงิน สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 - - - -
  สพป.สฎ.2 2560 โครงการบ้านนักวิทยาศสาตร์น้อย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ
  สพป.สฎ.2 2558 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.2 2555 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2552 การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน รางวัลชนะเลิศระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
  สพป.สฎ.2 2559 โรงเรียนต้นเเบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมกาารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2554 โรงเรียนต้นแบบดีเด่นโครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฎิรูปที่ดิน ๒๕๕๔ รางวัลชนะเลิศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สพป.สฎ.2 2559 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2561 นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สพฐ
  สพป.สฎ.2 2555 การเลี้ยงปลาเพื่อโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รางวัลชนะเลิศระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
  สพป.สฎ.2 2559 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2
  สพป.สฎ.2 2561 โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2561 โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2559 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเงิน สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2555 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๕๕ สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  สพป.สฎ.2 2556 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต เพื่อโครงการอาหารกลางวัน มหกรรมอาหารกลางวัน น้องอิ่มท้องสมองแจ่มใส รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2557 โครงการเงินทุนหมุนเวียน ส่งเสริมผลผลิต เพื่อโครงการอาหารกลางวัน สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๗ รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2556 โรงเรียนต้นแบบด้านองค์ความรู้ เรื่องศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
  สพป.สฎ.2 2560 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทองแดง สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2561 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 0 0 0 0
  สพป.สฎ.2 0 0 0 0
  สพป.สฎ.2 2559 รางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทสถานศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2
  สพป.สฎ.2 2559 รางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทสถานศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2
  สพป.สฎ.2 2559 รางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทสถานศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2
  สพป.สฎ.2 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผ่านการประเมินรอบที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.2 2559 โครงงานอาชีพ ป.4-6 ชนะเลิศ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 บ้านห้วยตาหมิงฟาร์มตามแนวทางพอเพียงอย่างยั่งยืน สถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มูลนิธิยุวสถิรคุณ สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2560 Temple Model คุณธรรมนำสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ศึกษาธิการภาค 6
  สพป.สฎ.2 2560 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 การแข่งขันคำคม ป.1-6 เหรียญทองแดง สพฐ
  สพป.สฎ.2 2561 การแข่งขันคำคม ป.1-6 เหรียญทอง สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2559 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ป.4-6 เหรียญเงิน สพฐ
  สพป.สฎ.2 2561 ประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2561 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2557 การประเมินประกวดโรงเรียนที่ผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามโครงการผนึกพลังเยาวชนไทย ต้าภัยไข้เลือดออก ปีการศึกษา 2556 รองชนะเลิศอันดับ 2 สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2555 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปี 2555 รางวัลชนะเลิศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2558 การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร - กระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.2 2560 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ เหรียญเงิน สพฐ
  สพป.สฎ.2 2560 โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 สพป.สฎ. เขต 2
  สพป.สฎ.2 2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 เหรียญทอง ชนะเลิศ สพป. สฎ. เขต2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 โครงงานแปรรูปอาหาร ชนะเสิศ สพฐ
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 สถานศึกษาปลอดภัย สถานศึกษาปลอดภัย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 Zero waste ชนะเลิศระดับจังหวัด
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนต้นแบบลดขยะ รองชนะเลิศอันดับ 2 สพป.สฎ3
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนต้นแบบศีล5 เกียรติบัตร สำนักพระพุทธศาสนา
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาสีขาว ระดับทอง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561
  สพป.สฎ.3 2560 การใช้โปรแกรม q-info premium ม.นเรศวร
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนปลอดขยะ ผ่านระดับมาตรฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 ผลสัมฤทธิ์โอเน็ต คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสุงกว่าระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่
  สพป.สฎ.3 2561 - รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2561 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐" เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 นักวิทยาศาสตร์น้อย เกียรติบัตรผ่านการประเมินรอบที่ ๒ มูลนิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.3 2560 การประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รวมทุกสมรรถนะ อยู่ในระดับดีมาก เกียรติบัตร สพป.สฎ.๓
  สพป.สฎ.3 2560 ได้คะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกียรติบัตร สพป.สฎ.๓
  สพป.สฎ.3 2561 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับจังหวัดที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาตามนโยบายการยกระดบคุณภาพการศึกษา (O-Net) กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2560 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) ที่ 1 ระดับ สพป.สฎ.3 สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) เกียรติบัตร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับดี ประกาศเกียรติคุณ เลขอธิการคณะกรรมการอาหารและยา
  สพป.สฎ.3 2559 ดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 หน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม
  สพป.สฎ.3 2560 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2558 โรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนสุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง ูมูลนิธิยุวสถิรคุณ
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561 ระดับดีเยี่ยม อย น้อย กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 - - - -
  สพป.สฎ.3 2560-2563 โรงเรียนนี้ผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.3 2560 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับดีเยี่ยม สพฐ
  สพป.สฎ.3 256 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัต กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษาประจำปี 2560 เกียรติบัตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ โล่รางวัล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.3 2556 การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 พ.ศ.2554-2558 การรับรองมาตรฐานรอบสาม พ.ศ.2554-2558 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน
  สพป.สฎ.3 2556 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน โรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 ชมรมต้นกล้าแผ่นดินไทย ระดับทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2559 มหัศจรรย์ดินกระดาษ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับภูมิภาค" ประจำปี 2559 มาตรฐานวิชาชีพครู
  สพป.สฎ.3 2561 การทำอาหารคาวหวาน เกียรติบัตรเหรียญทองอันดับที่ 4 ระดับชาติ สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว เกียรติบัตรระดับเงิน สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โล่ สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2559 สื่อนักเรียนพิเศษเรียนร่วม เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สพป.สฎ.3 2561 สถาานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตร สำนักงานเขตคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2559 นวัตกรรมอาหารแปรรูปจากปาล์ม เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
  สพป.สฎ.3 2560 บ้านนักวิทย์
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง2560 กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2558 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นป.1-6 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2559 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นป.1-6 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2559 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชัันประถมศึกษาป.1-6 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนอย.น้อย ประกาศเกียรติคุณ ระดับดี คณะกรรมการอาหารและยา
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เกียรติบัตรเสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราาฎร์ธานีเขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา เกียรติบัตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาพอเพียง 2560 เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2559 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล5รุ่นที่3 ป้ายประทาน และเกียรติบัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) เกียรติบัตรรางวัลชมเชยโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2560 เกียรติบัตรโรงเรียน อย.น้อย เกียรติระดับดี สสจ.
  สพป.สฎ.3 2561 หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้ยฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เกียรติบัตร ศธจ.สุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 - - - -
  สพป.สฎ.3 2559 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โล่เกียรติคุณ ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค (ภาค 6)
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.3 2559 สถานศึกษา รางวัลชมเชยงานมหกรรม อำเภอเคียนซา
  สพป.สฎ.3 2559 ผู้สอน รางวัลเหรียญทองกิจกรรมท่องบทอาขยาน สพป.สฏ.๓
  สพป.สฎ.3 2561 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เกียรติบัตร สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตร สพฐ.
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.3 2561 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2558 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ึึึคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3
  สพป.สฎ.3 2560 ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ระดับภาค เหรียญทอง สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2558 รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2558 รางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ีระดับดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชรดีเด่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สพป.สฎ.3 2560 ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รางวัลเชิดชูเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน ได้รับการคัดเลือก กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ศุนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธิ์ธาวาส
  สพป.สฎ.3 2560 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ได้รับการยกย่อง กระทรวงวัฒนธรรม
  สช. 2561 แข่งขันพูดภาษาจีนศิลปหัตถกรรมครั้งที่68 เหรียญทองอันดับที่1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2
  สช. 2560 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สช. 2557 โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
  สช. 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  สช.
  สช. 2561 โรงเรียนต้นแบบระดับจังหวัดที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศในการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2557 ต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5 ต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5 ดีเด่น(วิถีพุทธชั้นนำระดับประเทศ) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช 2558 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
  สช. 2558 การแข่งขันแสดงละครชาดก โล่รางวัลพระราชทาน ชนะเลิศการแสดงละครชาดก ระดับประเทศ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558
  สช. 2558 ต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5 ป้ายประทานต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5 ระดับเพชร ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 ตามดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และโล่เกียรติยศจากพลเอก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 บุคคลต้นแบบรักษาศีล 5 เด็กหญิงภัทรธิดา ทุมรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโล่ประทานเกียรติยศรางวัลบุคคลต้นแบบรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 bestpractice การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย Easy MPM รองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (ด้านการบริหารจัดการ) ในการคัดเลือกองค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
  สช.
  สช. 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นางสาวสุภาภร ขวัญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  สช. 2561 อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste กระทรวงสาธารณสุขและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 นวัตกรรมที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายกัณฑ์อเนก พงษ์เพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณนวัตกรรมยอดเยี่ยม ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  สช. 2560 นวัตกรรมที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม Best Practices ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นางหทัยกาญจน์ อหันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณการประกวดนวัตกรรมที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม Best Practices ป ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  สช. 2560 สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดสถานศึกษาต้นแบบคาร์บอนต่ำ ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดสถานศึกษาต้นแบบคาร์บอนต่ำ ประจำปีการศึกษา 2560 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 งานรวมน้ำใจกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศล งานรวมน้ำใจกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 โรงอาหารโรงเรียนจอยได้รับมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร โรงอาหารโรงเรียนจอยได้รับมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 รับเข็ม 100 ปีครูดีเอกชน รับเข็ม 100 ปีครูดีเอกชน สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคาร์บอนต่ำ รองชนะเลิศอันดับ1 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 อ่านเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ เหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สุราษฏร์ธานี เขต ๑)
  สช. 2560 การแข่งการคิดแก้ปัญหา และ MATH ? ENG CONTESTครั้งที่3 มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา เหรียญทอง MATH ? ENG CONTEST การแข่งการคิดแก้ปัญหา และ MATH ? ENG CONTESTครั้งที่3 มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา
  สช. 2560 การประกวดเขียนเรียงความบริษัทไปรษณีย์ไทย ระดับประถมศึกษา เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล/รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ บริษัทไปรษณีย์ไทย
  สช.
  สช. 2560 การทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้น ป.4-6โรงเรียนสตรีวิทยา เกียรติบัตรอันดับที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา
  สช. 2560 เรียงร้อยถ้อยความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เหรียญทองชนะเลิศ ศิปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  สช. 2560 การสอบเข้าโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 เกียรติบัตรอันดับที่ 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  สช. 2560 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เหรียญทองชนะเลิศ ศิปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  สช. 2560 การสมัครทดสอบโครงการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษSCEระดับภาคใต้ ครั้งที่ 1 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง โครงการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษSCEระดับภาคใต้ ครั้งที่ 1
  สช. 2560 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.๑-ป.๖ เหรียญทองชนะเลิศ ศิปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  สช. 2560 การทดสอบรายการSCE วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกียรติบัตรอันดับ 1 ระดับภาคใต้ การทดสอบรายการSCE วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  สช. 2560 การทดสอบรายการSCE วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกียรติบัตรอันดับ 1 ระดับภาคใต้ การทดสอบรายการSCE วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  สช. 2560 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิส์ (E-book)ระดับชั้นประถมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิส์ (E-book)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศึกษาปีที่ ๔-๖ เหรียญทองชนะเลิศ ศิปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  สช. 2560 การสอบทางวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์สอบทางวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพลเอกเปรม ตินสูลานนท์
  สช. 2560 การดำเนินการ การแข่งขันASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 เหรียญเงินระดับประเทศ ASMO
  สช. 2560 การทดสอบสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่32 บริษัทเสริมปัญญาจำกัด เกียรติบัตรอันดับ 1 ระดับประเทศ บริษัทเสริมปัญญาจำกัด
  สช. 2560 การทดสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เหรียญเงินระดับประเทศ โครงการการทดสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
  สช.
  สช. 2560 แข่งขันจินตคณิต สุดยอดโรงเรียนจินตคณิต สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 การรับรองมาตรฐานโรงเรียนอย.น้อยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560ระดับดีมาก ประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการอาหารและยา
  สช. 2561 หน่วยงานท่ีส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา เกียรติบัตร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทหญิงล้วนระดับมัธยมศึกษาโครงการประกาศสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับจังหวัดประจไปี2561 เกียรติบัตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 รางวับชมเชยโครงการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพ.ศ.2561ระดับภาคคณะสงฆ์(ภาค16) เกียรติบัตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
  สช.
  สช.
  สช.
  สช.
  สช.
  สช. 2560 ครูผู้สอนดีเด่น นายโสฬส อานนทวีศิลป์ ผลคณิตศาสตร์ดีเด่น ครูผู้สอนนักเรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
  สช. 2559 ผลิตสื่อเทคโนโลยี นางสุวนิต หีดจินดา รางวัลชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าอบรมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  สช. 2560 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวมุขดา รักดำ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น Opec teacher award 2017 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 ครูผู้สอนดีเด่น นางกุศล อานนทวีศิลป์ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น Opec teacher award 2017 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 ครูผู้สอนดีเด่น นางสุวนิต หีดจินดา ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น Opec teacher award 2017 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-net ปี 2560 มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เหรียญทองแดง ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
  สช.
  สช. 2560 งานแข่งขันทักาะวิชาการโรงเรียนเอกชนระดับประเทศ เหรียญเงินกิจกรรมเขียนเรียนความ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2560 การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย ชนะเลิศระดับประเทศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  สช. 2560 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ชนะเลิศระดับภาคใต้ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2561 การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย ชนะเลิศระดับภาคใต้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  เทศบาล 0
  เทศบาล 2561 เริงเล่นเต้นแด็นเซอร์ เหรียญทอง
  เทศบาล 2560 รางวัลชมเชยอันดับ2การประกวดเพลงบอกนักเรียน ถ้วยรางวัล สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสระ
  เทศบาล 2560 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล 2560 โรงเรียนนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ โรงเรียนนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล 2560 สถานศึกษาที่มีผลงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น สถานศึกษาที่มีผลงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  เทศบาล 2560 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาล 2560 สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาสุขภาพ ปี การศึกษา 2559 รางวัลชมเชย สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาสุขภาพ ปี การศึกษา 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล 2560 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เทศบาล 2560 ผู้อำนวยการได้รับเครื่องหมายคุรุสดุดี ผู้อำนวยการ ได้รับเครื่องหมายคุรุสดุดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล 2560 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับภาคใต้ ชมเชย สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับภาคใต้ รองชนะเลิศอันดับ 1 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand ระดับภาคใต้ รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทรวงสาธารณสุข
  เทศบาล 2560 การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championships ระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทรวงสาธารณสุข
  เทศบาล 2560 แข่งขันการออกกำลังกายประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนะเลิศ ระดับภาคใต้ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 คัดลายมือ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับ2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กศน. 2561 ประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกียรติบัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 ประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกียรติบัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 สนับสนุนการจัดโครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ เกียรติบัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 ประกวดโครงงาน ระดับประถม เกียรติบัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 การประกวดดาว กศน. ขวัญใจชาว กศน.สุราษฎร์ธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน.
  กศน. 2561 ประกวดเพลงมาร์ช กศน.สฏ ชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระดับประเทศ สำนักงาน กศน.
  กศน. 2560 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รางวัลที่ 1 สถานศึกษาดีเด่น กลุ่มสำนักงาน กศนงจังหวัดกลุ่มโซนอ่าวไทย
  กศน. 2561 โครงงานมหกรรมวิชาการและอาชีพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงาน สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 โครงการธนาคารขยะ ขยะแลกชั่วโมง(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ) กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก มูลนิธินิเวศวิถี
  กศน. 2561 โครงงานมหกรรมวิชาการและอาชีพ ชนะเลิศการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 สถานศึกษาที่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ(์N-Net )ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยอันดับ 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 สถานศึกษาที่มีนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อันดับ 1 ระดับจังหวัด สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 สถานศึกษาที่มีนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยอันดับ2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน.
  สพม.11 2559 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โล่ สำนักพระพุทธศาสนา
  สพม.11 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ เงิน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2559 รับการรับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ระดับสูงมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
  สพม.11 2560 รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ ทอง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2560 รางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก รางวัลระดับประเทศ ระดับ ทอง สพฐ
  สพม.11 2556 โรงเรียนในฝัน โล่ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2557 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2558 ส่งเสริมและพัฒนา ICT โล่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  สพม.11
  สพม.11 2557 โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตร ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ