System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่น
 
หน่วยงาน ปี พ.ศ. ผลงาน รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนเศษฐกิจพอเพียง โล้รางวัล กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1 2560 โล่ ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
  สพป.สฎ.1 2560 โล่ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ดีเด่น ประจำปี 2560 ปีที่ 1 กระทรวงแรงงาน
  สพป.สฎ.1 2561 เกียรติบัตร สถานศึกษาพอเพียง สพฐ
  สพป.สฎ.1 2561 สถานศึกษาพอเพียง2560 โล่รางวัล กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2560 ชนะเลิศศิลปหัตถกรรมรายการแปรรูปอาหาร ชั้น ม.1-ม.3 เหรียญทองระดับชาติ สพฐ
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลONETสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เกียรติบัตร สพฐ
  สพป.สฎ.1 2559 โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา รางวัลโรงเรียนพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2560 การจัดนิทรรศการการนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามหลักสูตรแกนกลาง สพฐ. I-Classroom รางวัลระดับเหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.1 2561 องค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง โล่ประกาศเกียรติคุณ สสส.
  สพป.สฎ.1 2559 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง เกียรติบัตร สพฐ.
  สพป.สฎ.1 2559 สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนบ้านเกาะเต่าได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนบ้านเกาะเต่าได้รับเชิดชูกียรติเสมา ปปส. โล่รางวัลระดับทองดีเด่นอันดับ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2561 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญทองเขตตรวจราชการที่ 6 เขตตรรวจรราชการที่ 6
  สพป.สฎ.1 2561 รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับภาค ประจำปี 2561 ระดับภาค
  สพป.สฎ.1 2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เหรีญทอง สพฐ
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนปลอดขยะ ฺBest Practice สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.1 2561 การแข่งขันวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่ 2 ของเด็กชายพิชณุตม์ เงินนาค เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑
  สพป.สฎ.1 2561 การสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สพป.สฎ.1 2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560" เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1 2560 เจลสมุนไพรใบกระเพราไล่ยุง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพราชสุดา
  สพป.สฎ.1 2559 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ๔ กลุ่มสาระ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑
  สพป.สฎ.1 2558 โรงเรียนที่มีผลคะแนนการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ ๓ ขึ้นไปและเพิ่มขึ้น ๒ ปีติดต่อกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑
  สพป.สฎ.1 2558 ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑
  สพป.สฎ.1 2558 จัดการศึกษาตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดการศึกษาตามแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับคุณภาพ ดีมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต ๑
  สพป.สฎ.1 2556 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2560 โรงเรียนต้นแบบ"โรงเรียนปลอดบุหรี่" เกี่ยรติบัตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
  สพป.สฎ.1 2561 รางวัลครูดีเด่น เกียรติบัตร สพป.สฎ.เขต 1
  สพป.สฎ.1 2559 ผลสัมฤทธิ์คะแนนการทดสอบระดับชาติ (O-net) เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2561-2563 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.1 2559 ผลสัมฤทธิ์มีค่าสูงกว่าระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกียรติบัตร สพป.สฎ.เขต 1
  สพป.สฎ.1 2560 อย.น้อยดีเด่น เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.1 2560 รวมเหรียญที่ 1 ของตำบลท่าอุแท แชมป์ 5 สมัย เหรียญ ถ้วย และเกียรติบัตร เทศบาลตำบลท่าอุแท
  สพป.สฎ.1 2560 งานศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 67 ระดับ สพป.สฎ.1 (25 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง เกียรติบัตร สพป.สฎ.เขต 1
  สพป.สฎ.1 - - - -
  สพป.สฎ.1 2560 ผลสอบ O-NET ลำดับที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สพป.สฎ.1 2559 ผลสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระ อันดับที่ 5 ของเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สพป.สฎ.1 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.1 2560 ผลสอบ NT ได้คะแนนเฉลี่ย 3 ด้าน ลำดับที่ 2 ของเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สพป.สฎ.1 2559 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1 - - - -
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1 2561 เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทบลูกทุ่งหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1 2561 สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.1
  สพป.สฎ.1 - - - -
  สพป.สฎ.2 2559 ผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ โล่ห์ มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  สพป.สฎ.2 2560 นักเรียนพระราชทาน นักเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2558 กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 เหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2561 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เหรียญเงิน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2561 คิดเลขเร็ว เหรียญทอง สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 โครงงานสะเต็มศึกษา เรื่อง ถังขยะไฮเทค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สสวท
  สพป.สฎ.2 2561 การอ่านทำนองเสนาะ ป.4-6 เหรียญทอง สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ศูนย์อนามัยที่ 11
  สพป.สฎ.2 2561 คณิตศาสตร์ชูโดกุ เหรียญทอง สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 วาดภาพระบายสี ป.4-6 เหรียญทอง สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายม.1-ม.3การแข่งขันมหกรรศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนประจำปี 2561 ชนะเลิศ สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 การสร้างภาพปะติด ป.1-3 เหรีญเงิน สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 การสร้างภาพปะติด ป.4-6 เหรีญเงิน สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.1-ม.3การแข่งขันมหกรรศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนประจำปี 2561 ชนะเลิศ สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ป้ายพระราชทาน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.2 2561 การสร้างภาพปติมากรรม ป.1-3 เหรีญเงิน สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 - - - -
  สพป.สฎ.2 2560 โครงการบ้านนักวิทยาศสาตร์น้อย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ
  สพป.สฎ.2 2558 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร กระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.2 2555 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2552 การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน รางวัลชนะเลิศระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
  สพป.สฎ.2 2559 โรงเรียนต้นเเบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมกาารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2554 โรงเรียนต้นแบบดีเด่นโครงการสานฝันยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสเขตปฎิรูปที่ดิน ๒๕๕๔ รางวัลชนะเลิศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สพป.สฎ.2 2559 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2561 นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สพฐ
  สพป.สฎ.2 2555 การเลี้ยงปลาเพื่อโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ รางวัลชนะเลิศระดับชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
  สพป.สฎ.2 2559 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2
  สพป.สฎ.2 2561 โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2561 โรงเรียนปลอดขยะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2559 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเงิน สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2555 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๕๕ สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  สพป.สฎ.2 2556 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิต เพื่อโครงการอาหารกลางวัน มหกรรมอาหารกลางวัน น้องอิ่มท้องสมองแจ่มใส รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่น โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2557 โครงการเงินทุนหมุนเวียน ส่งเสริมผลผลิต เพื่อโครงการอาหารกลางวัน สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๕๗ รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2 2556 โรงเรียนต้นแบบด้านองค์ความรู้ เรื่องศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา
  สพป.สฎ.2 2560 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทองแดง สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2561 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 0 0 0 0
  สพป.สฎ.2 0 0 0 0
  สพป.สฎ.2 2559 รางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทสถานศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2
  สพป.สฎ.2 2559 รางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทสถานศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2
  สพป.สฎ.2 2559 รางวัล MOE AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประเภทสถานศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานีเขต2
  สพป.สฎ.2 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ผ่านการประเมินรอบที่ 2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.2 2559 โครงงานอาชีพ ป.4-6 ชนะเลิศ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ระดับชาติ
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 บ้านห้วยตาหมิงฟาร์มตามแนวทางพอเพียงอย่างยั่งยืน สถานศึกษาพอเพียงที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มูลนิธิยุวสถิรคุณ สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2560 Temple Model คุณธรรมนำสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ศึกษาธิการภาค 6
  สพป.สฎ.2 2560 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 การแข่งขันคำคม ป.1-6 เหรียญทองแดง สพฐ
  สพป.สฎ.2 2561 การแข่งขันคำคม ป.1-6 เหรียญทอง สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2559 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ป.4-6 เหรียญเงิน สพฐ
  สพป.สฎ.2 2561 ประกวดสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปี 2561 รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2557 การประเมินประกวดโรงเรียนที่ผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตามโครงการผนึกพลังเยาวชนไทย ต้าภัยไข้เลือดออก ปีการศึกษา 2556 รองชนะเลิศอันดับ 2 สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2555 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทสามัญ ระดับจังหวัด ประจำปี 2555 รางวัลชนะเลิศ สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.2 2558 การรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร - กระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.2 2560 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ เหรียญเงิน สพฐ
  สพป.สฎ.2 2560 โครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ1 สพป.สฎ. เขต 2
  สพป.สฎ.2 2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 เหรียญทอง ชนะเลิศ สพป. สฎ. เขต2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 สถานศึกษาปลอดภัย สถานศึกษาปลอดภัย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  สพป.สฎ.2 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป้ายพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย สพฐ.
  สพป.สฎ.2 0 0 0 0
  สพป.สฎ.2 2558 ศุนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เกียรติบัตร สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2558 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเขต เกียรติบัตร สสจ.
  สพป.สฎ.2 2558 โรงเรียนดีเด่นด้านการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้(ระดับปฐมวัย) เกีรยติบัตร สพป.สฎ.เขต2
  สพป.สฎ.2 2558 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโครงการอาหารกลางวัน เกียรติบัตร สพป.สฎ.เขต2
  สพป.สฎ.2 2559 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป้ายพระราชทานนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ.
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2559 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมทางวิชาการ ระดับประเทศ เกียรติบัตรเหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2560 ประกวดยุวบรรณารักษ์ ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการ ระดับภาค เกียรติบัตรเหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2560 รางวัลบ้านนักวิทย์ ระดับปฐมวัย โล่บ้านนักวิทย์ สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2557 โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับ ดี ภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.2 2560 การแข่งขันจักสานไม้ไผ ระดับมัธยมชั้น ม.1 - ม.3 เหรียญทอง อันดับ 3 ระดับภาคใต้
  สพป.สฎ.2 2559 โรงเรียนดีที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี 2559 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2559 โรงเรียนขนาดเล็กทีีมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.2 2559 ต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.2 2560 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เหรียญเงิน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 การจัดสวนถาดชื้นระดับชั้นม.1-3 เหรียญทอง สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2 2561 เครื่องร่อนไกลระดับชั้นป.4-6 เหรียญทองชนะเลิศ สพป.สฎ2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 รางวัลระดับเหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2561 กิจกรรมการแข่งขัน แกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 รางวัลระดับเหรียญเงิน สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2561 กิจกรรมการแข่งขัน การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 รางวัลระดับเหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.2 2561 การแข่งขัน การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 รางวัลระดับเหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ เหรียญทอง สพฐ
  สพป.สฎ.2 2559 รงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับดี เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2559 ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เกียรติบัตร องค์การอาหารและยา
  สพป.สฎ.2 2559 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.2 2558 มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 มีพัฒนาการสูงอยู่ในระดับ TOPTEN ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรา เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2558 มีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 อยู่ในอันดับTOPTEN ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2561 โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ สวทช
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2560 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง กระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.2 2561 แก้วโมเดล รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาพคณิตศาสตร์ สพฐ.
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.2 2561 ดนตรีไทย ดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ กระทรวงวัฒนธรรม
  สพป.สฎ.2 2560 บ้านนักวิทยาศาสตรน้อยประเทศไทย เกียรติบัตร มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 - - - -
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 - - -
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 แข่งขันอัจฉริยภาพตณิตศาสตร์ระดับชั้นป.1-31 เหรียญทอง แข่งขันอัจฉริยภาพตณิตศาสตร์ระดับชั้นป.1-3 เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2561 แข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้นป.4-6 เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2561 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(เขียนเรียงความจากภาพระดับชั้นป.1-3) เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2561 การแข่งขันเรียงร้อยถ่อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้นป.4-6 เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2561 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2561 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้นป.4-6 เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2 2561 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้นป.4-6 เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
  สพป.สฎ.2
  สพป.สฎ.2 2561 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ
  สพป.สฎ.2 2561 สถานศึกษาดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ เหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 Zero waste ชนะเลิศระดับจังหวัด
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนต้นแบบลดขยะ รองชนะเลิศอันดับ 2 สพป.สฎ3
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนต้นแบบศีล5 เกียรติบัตร สำนักพระพุทธศาสนา
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาสีขาว ระดับทอง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561
  สพป.สฎ.3 2560 การใช้โปรแกรม q-info premium ม.นเรศวร
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนปลอดขยะ ผ่านระดับมาตรฐาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 ผลสัมฤทธิ์โอเน็ต คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยสุงกว่าระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่
  สพป.สฎ.3 2561 - รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการศึกษาพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2561 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐" เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 นักวิทยาศาสตร์น้อย เกียรติบัตรผ่านการประเมินรอบที่ ๒ มูลนิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.3 2560 การประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รวมทุกสมรรถนะ อยู่ในระดับดีมาก เกียรติบัตร สพป.สฎ.๓
  สพป.สฎ.3 2560 ได้คะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกียรติบัตร สพป.สฎ.๓
  สพป.สฎ.3 2561 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบระดับจังหวัดที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาตามนโยบายการยกระดบคุณภาพการศึกษา (O-Net) กระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2560 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) ที่ 1 ระดับ สพป.สฎ.3 สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2559 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(o-net) เกียรติบัตร โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2561 ได้รับการรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับดี ประกาศเกียรติคุณ เลขอธิการคณะกรรมการอาหารและยา
  สพป.สฎ.3 2559 ดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 หน่วยงานส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม
  สพป.สฎ.3 2560 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2558 โรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนสุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง ูมูลนิธิยุวสถิรคุณ
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561 ระดับดีเยี่ยม อย น้อย กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 - - - -
  สพป.สฎ.3 2560-2563 โรงเรียนนี้ผ่านการประเมินรอบที่สอง "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.3 2560 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับดีเยี่ยม สพฐ
  สพป.สฎ.3 256 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัต กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในสถานศึกษาประจำปี 2560 เกียรติบัตร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ โล่รางวัล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.3 2556 การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ 3 พ.ศ.2554-2558 การรับรองมาตรฐานรอบสาม พ.ศ.2554-2558 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน
  สพป.สฎ.3 2556 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน โรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 รางวัลระดับเหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 ชมรมต้นกล้าแผ่นดินไทย ระดับทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2559 มหัศจรรย์ดินกระดาษ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับภูมิภาค" ประจำปี 2559 มาตรฐานวิชาชีพครู
  สพป.สฎ.3 2561 การทำอาหารคาวหวาน เกียรติบัตรเหรียญทองอันดับที่ 4 ระดับชาติ สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว เกียรติบัตรระดับเงิน สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โล่ สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2559 สื่อนักเรียนพิเศษเรียนร่วม เกียรติบัตร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  สพป.สฎ.3 2561 สถาานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตร สำนักงานเขตคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2559 นวัตกรรมอาหารแปรรูปจากปาล์ม เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
  สพป.สฎ.3 2560 บ้านนักวิทย์
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง2560 กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2558 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรุ้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับชั้นป.1-6 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2559 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นป.1-6 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2559 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชัันประถมศึกษาป.1-6 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนอย.น้อย ประกาศเกียรติคุณ ระดับดี คณะกรรมการอาหารและยา
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เกียรติบัตรเสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราาฎร์ธานีเขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา เกียรติบัตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาพอเพียง 2560 เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2559 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล5รุ่นที่3 ป้ายประทาน และเกียรติบัตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สพป.สฎ.3 2560 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) เกียรติบัตรรางวัลชมเชยโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2560 เกียรติบัตรโรงเรียน อย.น้อย เกียรติระดับดี สสจ.
  สพป.สฎ.3 2561 หลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้ยฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เกียรติบัตร ศธจ.สุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 - - - -
  สพป.สฎ.3 2559 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน DLTV ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 โล่เกียรติคุณ ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค (ภาค 6)
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลคุณภาพปลอดโรค กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.3 2559 สถานศึกษา รางวัลชมเชยงานมหกรรม อำเภอเคียนซา
  สพป.สฎ.3 2559 ผู้สอน รางวัลเหรียญทองกิจกรรมท่องบทอาขยาน สพป.สฏ.๓
  สพป.สฎ.3 2561 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ(NT) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เกียรติบัตร สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตร สพฐ.
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
  สพป.สฎ.3 2561 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2558 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ึึึคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3
  สพป.สฎ.3 2560 ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-3 ระดับภาค เหรียญทอง สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2558 รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2558 รางวัล MOE AWARDS ประเภทสถานศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ีระดับดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ระดับเพชรดีเด่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สพป.สฎ.3 2560 ต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รางวัลเชิดชูเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาคุณธรรมน้อมนำตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาสังคมยั่งยืน ได้รับการคัดเลือก กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ศุนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธิ์ธาวาส
  สพป.สฎ.3 2560 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ได้รับการยกย่อง กระทรวงวัฒนธรรม
  สพป.สฎ.3 2560 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เกียรติบัตร สพฐ
  สพป.สฎ.3 2560 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น ระดับเงิน เกียรติบัตร สพป
  สพป.สฎ.3 2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง 2560 เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2559 ผลการทดสอบระดับชาติ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่่่ 6 คะแนนสูฃกว่าค่าเฉลี่่ยระดับประเทศ สพป.สฎ.เขต3
  สพป.สฎ.3 2560 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ป้ายบ้านนักวิทย์ รอบ 3 กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2558 สถานศึกษาชั้นนำด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริฯ ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาชั้นนำ สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2555 สถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน สถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้าน
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง รางวัลสถานศึกษาพอเพียง สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2560 ผลNTได้ที่1ของจังหวัดสุราษฎรืธานี ผลNTยอดเยี่ยม สพป.สฎ3
  สพป.สฎ.3 2554 สวนเกษตรแก้จน สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2561 การคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2560" เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2561 สถานศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปีพุทธศักราช 2561 เกียรติบัตร กระทรวงวัฒนธรรม
  สพป.สฎ.3 2561 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้คะแนนเฉลี่ย o-net ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (nt) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (nt) ปีการศึกษา 2560 บรรลุเป้าหมาย สูงกว่าร้อยละ 50 จากปีการศึกษาที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รวมทุกสมรรถนะ อยู่ในระดับดีมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 ดำเนินงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2559 เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ประกาศเกียรติคุณ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.3 2561 หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2561 ได้รับกาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๖๐" กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันกิจกรรมโครงงานสุขศึกษาฯ ระดับ ป.4-ป.6 ระดับประถมศึกษา เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2560 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 เหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1- ม.3 เหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ป.4-ป.6 ระดับประถมศึกษา เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพป.สฎ.3 2560 การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้นป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญทองแดง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ระดับชั้นป.4-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การอบรมนักเรียนแกนนำ "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันกรีฑาเครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา ประเภทกระโดดไกล ระดับ 3 หญิง ชนะเลิศ เครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันกรีฑาเครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา ประเภทวิ่ง 100 เมตร ระดับ 3 หญิง ชนะเลิศ เครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันกรีฑาเครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา ประเภทวิ่ง 100 เมตร ระดับ 4 ชาย ชนะเลิศ เครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 การประกวดทักษะทางวิชาการ ประเภทคัดลายมือ ระดับชั้นอนุบาล โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย เนื่องในกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา "เปิดบ้าน บ.ส.ว." รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
  สพป.สฎ.3 2561 การประกวดทักษะทางวิชาการ ประเภทคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
  สพป.สฎ.3 2561 การประกวดทักษะทางวิชาการ ประเภทคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
  สพป.สฎ.3 2561 การประกวดทักษะทางวิชาการ ประเภทคัการแต่งคำประพันธ์ ประเภทร้อยกรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
  สพป.สฎ.3 2561 การประกวดทักษะทางวิชาการ ประเภทคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
  สพป.สฎ.3 2561 การประกวดทักษะทางวิชาการ ประเภทคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันกรีฑาเครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา ประเภทกระโดดไกล ระดับ 3 หญิง ชนะเลิศ เครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันกรีฑาเครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา ประเภทกระโดดไกล ระดับ 4 ชาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันกรีฑาเครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา ประเภทกระโดดไกล ระดับ 4 หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอพระแสงต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ประเภทกระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอพระแสง
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนสภานักเรียนต้นแบบ ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนสภานักเรียนต้นแบบ ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 รางวัลผลโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ ประกาศนียบัตร สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2561 กีฬาวอลเลย์บอล โครการวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชะเลิศจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 3 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นป.1-ป.6 รางวััลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2560 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โครงงานคณิตศาสตร์ เหรียญทองระดับชาติ สพฐ
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โล่
  สพป.สฎ.3 2560 รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุขระดับทอง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด อบายมุขระดับทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2560 สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยดี ปีที่ 3 ติดต่อกัน ประกาศนียบัตรเกียติยศ สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยดี ปีที่ 3 ติดต่อกัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานฯ
  สพป.สฎ.3 2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 6 เขตตรวจราชการที่ 6
  สพป.สฎ.3 2560 Obec Awards ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ชนะเลิศเหรียญทองด้านวิชาการ สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2560 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2560 ผู้ร่วมเสนอผลงาน Innovative QAMS 4.0 Symposium งาน Educa 2017 เกียรติบัตร ผู้ร่วมเสนอผลงาน Innovative QAMS 4.0 Symposium งาน Educa 2017 สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2560 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2560 ประเภทบุคคลด้านเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2560 ประเภทบุคคลด้านเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2558 โรงเรียนขนาดเล้กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ดีเด่นระดับภูมิภาค สพป.สฏ.3
  สพป.สฎ.3 2558 โรงเรียนขนาดเล้กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ลำดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่ สพป.สฏ.3
  สพป.สฎ.3 2561 โครงงานคุณธรรม ฝึกวินัยการทิ้งขยะ - -
  สพป.สฎ.3 0 0 0 0
  สพป.สฎ.3 0 0 0 0
  สพป.สฎ.3
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความป.1-3 เหรียญเงิน สพป.สฎเขต3
  สพป.สฎ.3 2561 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความป.4-6 เหรียญทองแดง สพป.สฎเขต3
  สพป.สฎ.3 2561 คัดลายมือสื่อภาษาไทยป.4-6 เหรียญทองแดง สพป.สฎเขต3
  สพป.สฎ.3 2558 คัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ลำดับที่ 3 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2561 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2554 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สพป.สฎ.3 2557 โรงเรียนส่งเเสริมคุณธรรมยอดเยี่ยม เกียรติบัตร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
  สพป.สฎ.3 2560 ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เกียรติบัตร กระทรวงวัฒนธรรม
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง เกียรติบัตร กระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.3 2559 โรงเรียนอย. น้อย เกียรติบัตร กระทรวงสาธารณสุข
  สพป.สฎ.3 2561 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับชาติ เกียรติบัตรเหรียญทอง สพฐ.
  สพป.สฎ.3 2559 การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับภาค เกียรติบัตรเหรียญทองแดง สพฐ.
  สช. 2561 แข่งขันพูดภาษาจีนศิลปหัตถกรรมครั้งที่68 เหรียญทองอันดับที่1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2
  สช. 2560 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สช. 2557 โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 5 ประจำปีพุทธศักราช 2557 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557
  สช. 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  สช.
  สช. 2561 โรงเรียนต้นแบบระดับจังหวัดที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศในการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2557 ต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5 ต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5 ดีเด่น(วิถีพุทธชั้นนำระดับประเทศ) ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีพุทธศักราช 2558 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
  สช. 2558 การแข่งขันแสดงละครชาดก โล่รางวัลพระราชทาน ชนะเลิศการแสดงละครชาดก ระดับประเทศ งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558
  สช. 2558 ต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5 ป้ายประทานต้นแบบโรงเรียนรักษาศีล 5 ระดับเพชร ยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2559 ตามดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช และโล่เกียรติยศจากพลเอก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 บุคคลต้นแบบรักษาศีล 5 เด็กหญิงภัทรธิดา ทุมรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโล่ประทานเกียรติยศรางวัลบุคคลต้นแบบรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 bestpractice การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย Easy MPM รองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (ด้านการบริหารจัดการ) ในการคัดเลือกองค์ความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมการดูแล และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
  สช.
  สช. 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นางสาวสุภาภร ขวัญยืน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
  สช. 2561 อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste กระทรวงสาธารณสุขและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 นวัตกรรมที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นายกัณฑ์อเนก พงษ์เพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณนวัตกรรมยอดเยี่ยม ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  สช. 2560 นวัตกรรมที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม Best Practices ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา นางหทัยกาญจน์ อหันตะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณการประกวดนวัตกรรมที่มีผลปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม Best Practices ป ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  สช. 2560 สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดสถานศึกษาต้นแบบคาร์บอนต่ำ ประจำปีการศึกษา 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดสถานศึกษาต้นแบบคาร์บอนต่ำ ประจำปีการศึกษา 2560 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 งานรวมน้ำใจกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศล งานรวมน้ำใจกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ถวายเป็นพระราชกุศล เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 โรงอาหารโรงเรียนจอยได้รับมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร โรงอาหารโรงเรียนจอยได้รับมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 รับเข็ม 100 ปีครูดีเอกชน รับเข็ม 100 ปีครูดีเอกชน สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคาร์บอนต่ำ รองชนะเลิศอันดับ1 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 อ่านเรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๗ เหรียญทองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สุราษฏร์ธานี เขต ๑)
  สช. 2560 การแข่งการคิดแก้ปัญหา และ MATH ? ENG CONTESTครั้งที่3 มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา เหรียญทอง MATH ? ENG CONTEST การแข่งการคิดแก้ปัญหา และ MATH ? ENG CONTESTครั้งที่3 มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา
  สช. 2560 การประกวดเขียนเรียงความบริษัทไปรษณีย์ไทย ระดับประถมศึกษา เกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล/รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ บริษัทไปรษณีย์ไทย
  สช.
  สช. 2560 การทดสอบพื้นฐานความรู้ชั้น ป.4-6โรงเรียนสตรีวิทยา เกียรติบัตรอันดับที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา
  สช. 2560 เรียงร้อยถ้อยความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ เหรียญทองชนะเลิศ ศิปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  สช. 2560 การสอบเข้าโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560 เกียรติบัตรอันดับที่ 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  สช. 2560 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เหรียญทองชนะเลิศ ศิปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  สช. 2560 การสมัครทดสอบโครงการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษSCEระดับภาคใต้ ครั้งที่ 1 เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง โครงการสอบแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษSCEระดับภาคใต้ ครั้งที่ 1
  สช. 2560 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.๑-ป.๖ เหรียญทองชนะเลิศ ศิปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  สช. 2560 การทดสอบรายการSCE วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกียรติบัตรอันดับ 1 ระดับภาคใต้ การทดสอบรายการSCE วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  สช. 2560 การทดสอบรายการSCE วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกียรติบัตรอันดับ 1 ระดับภาคใต้ การทดสอบรายการSCE วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  สช. 2560 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิส์ (E-book)ระดับชั้นประถมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิส์ (E-book)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ศึกษาปีที่ ๔-๖ เหรียญทองชนะเลิศ ศิปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  สช. 2560 การสอบทางวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ โล่รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ศูนย์สอบทางวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพลเอกเปรม ตินสูลานนท์
  สช. 2560 การดำเนินการ การแข่งขันASMO คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 4 เหรียญเงินระดับประเทศ ASMO
  สช. 2560 การทดสอบสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครั้งที่32 บริษัทเสริมปัญญาจำกัด เกียรติบัตรอันดับ 1 ระดับประเทศ บริษัทเสริมปัญญาจำกัด
  สช. 2560 การทดสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) เหรียญเงินระดับประเทศ โครงการการทดสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
  สช.
  สช. 2560 แข่งขันจินตคณิต สุดยอดโรงเรียนจินตคณิต สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 การรับรองมาตรฐานโรงเรียนอย.น้อยประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560ระดับดีมาก ประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการอาหารและยา
  สช. 2561 หน่วยงานท่ีส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา เกียรติบัตร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 ได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทหญิงล้วนระดับมัธยมศึกษาโครงการประกาศสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะระดับจังหวัดประจไปี2561 เกียรติบัตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 รางวับชมเชยโครงการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพ.ศ.2561ระดับภาคคณะสงฆ์(ภาค16) เกียรติบัตร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
  สช.
  สช.
  สช.
  สช.
  สช.
  สช. 2560 ครูผู้สอนดีเด่น นายโสฬส อานนทวีศิลป์ ผลคณิตศาสตร์ดีเด่น ครูผู้สอนนักเรียน มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
  สช. 2559 ผลิตสื่อเทคโนโลยี นางสุวนิต หีดจินดา รางวัลชมเชย การประกวดผลงานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าอบรมโครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  สช. 2560 ครูผู้สอนดีเด่น นางสาวมุขดา รักดำ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น Opec teacher award 2017 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 ครูผู้สอนดีเด่น นางกุศล อานนทวีศิลป์ ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น Opec teacher award 2017 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 ครูผู้สอนดีเด่น นางสุวนิต หีดจินดา ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น Opec teacher award 2017 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-net ปี 2560 มีผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เหรียญทองแดง ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมเอกชน
  สช.
  สช. 2560 งานแข่งขันทักาะวิชาการโรงเรียนเอกชนระดับประเทศ เหรียญเงินกิจกรรมเขียนเรียนความ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2560 การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย ชนะเลิศระดับประเทศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  สช. 2560 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ชนะเลิศระดับภาคใต้ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2561 การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย ชนะเลิศระดับภาคใต้ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  สช. 2560 การแข่งขันกายบริหาร ระดับปฐมวัย งาน 100 ปี การศึกษาเอกชน ระดับภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 การแข่งขันกิจกรรมเริงเล่น เต้น Dancer ระดับปฐมวัย งานวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี รางวัลชนะเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2556 ได้พัฒนา "ส้วม" ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ "ส้วม"ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช.
  สช.
  สช. 2553 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งคอนเทสต์รายการชิงช้าสวรรค์ แชมป์ออฟเดอะแชมป์ ปีที่6 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี บริษัทworkpoint
  สช. 2558 การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง(คอมโบ)พร้อมหางเครื่อง งานมหกรรมดนตรี "เทิดไท้คีตราชัน" รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
  สช. 2558 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2015 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับโลก ณ ประเทศกาตาร์
  สช. 2560 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2017 รางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศคอสตาริกา
  สช. 2561 การแข่งขัน Asian Sciene and Mathematics Olympiad 2018 รางวัลเหรียญทอง
  สช. 2561 การประกวดพูดสุนทรพจน์ โครงการประกวดพูดสุนทรพจน์ ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  สช. 2561 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2018 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบ Champ of the Champ
  สช. 2561 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2018 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
  สช. 2561 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย 2018 รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 12 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
  สช.
  สช.
  สช. 2550 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ชนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2550 รางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2557 เกียรติบัตร รางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2557 รางวัลชมเชย กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2554 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554 (เด็กหญิงพรพธู มีเดช) รางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2554 ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดับทอง เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
  สช. 2553 รางวัลเหรียญทอง ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากกว่าร้อยละ 50 รางวัลเหรีญทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริิมการศึกษาเอกชน
  สช. 2555 เกียรติบัตรแสดงว่าเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก ระหว่างปีงบประมาณ 2555-2557 เกียรติบัตรรับรอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2554 เกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2554 เกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 50 เกียรติบัตรรับรอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2555 เกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2556 เกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2555 เข้าแข่งขันรายการกิจกรรมการแข่งขัน (Spelling Bee) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2554 เกียรติบัตรรับรอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2555 เป็นโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรีญทอง กิจกรรม Spelling Bee ประเภทบุคคล ระดับชั้นที่ 1 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2555 เป็นโรงเรียนที่นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม Story telling ประเภทบุคคล ระดับชั้นที่ 2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ครั้่งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2555 เป็นโรงเรียนที่นักเรยนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ประเภทบุคคล ระดับชั้นที่ 2 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2557 เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อันดับ 1 ของดรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เกียรติบัตรอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สช. 2557 เกียรติบัตร โรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎ เกียรติบัตรอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สช. 2557 เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาส เกียรติบัตรอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สช. 2557 เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาปละพลศึกษา ของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ เกียรติบัตรอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สช. 2557 เกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2559 เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นโรงเรียนที่มีผลคะแนนรวมเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระสูงสุด ลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET เกียรติบัตรอันดับ 1 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สช. 2559 เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 เกียรติบัตรรับรอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2558 เกียรติบัตร แสดงว่าได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกาา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5 รุ่นที่ 4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สช. 2560 สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กระทรวงศึกษาธิการ
  สช. 2561 โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ ชนะเลิศ (โรงเรียนขนาดกลาง) ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
  สช. 2553 การดำเนินงานโครงการผนึกพลังเยาวชนไทย ต้านภัยไข้เลือดออก ชนะเลิศระดับจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป1-ป3 เหรียญทองชนะเลิศ สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันคัดลายมอสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันพินิจวรรณคดี เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.1-ป.3 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 เข้าร่วมชนะเลิศ สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 เหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแมท) ป.1-ป.6 เหรียญทองชนะเลิศ สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 เข้าร่วมรองชนะเลิศอันดับที่2 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันเวทคณิต ป.4.ป.6 เหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( Science Show) ป.4-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 เหรียญทองอันดับที่4 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การประกวดโครงการงานคุณธรรม ป.1-ป.3 เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 เหรียญทองชนะเลิศ สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 เหรียญทองอันดับที่ 14 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันแอโรบิค เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ป.1-ป.3 เหรียญทองอันดับที่ 7 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ป.4-ป.6 เหรียญทองอันดับที่ 6 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันวาดภาพระบายสีป.1-ป.3 เหรียญทองอันดับที่ 10 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6 เหรียญทองอันดับที่ 9 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 เหรียญทองอันดับที่ 10 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 เหรียญทองอันดับที่ 12 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.-ป.6 เหรียญทองชนะเลิศ สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เหรียญทองชนะเลิศ สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันเดี่ยวขิม7หย่อง ป.1-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 เหรียญทองชนะเลิศ สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 เหรียญทองชนะเลิศ สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ป.1-ป.6 เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ป.1-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ป.1-ป.6 เหรียญทองอันดับที่ 10 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภทชาย ป.1-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันร้องเพลงสากลประเภทหญิง ป.1-ป.6 เหรียญทองอันดับที่ 5 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป1.-ป.6 เหรียญทองอันดับที่ 4 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขัน ( Multi skills Competition) ป.4-ป.6 เหรียญทองอันดับที่ 4 สพป.สฎ.1
  สช. 2561 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ ( ครอส เวิร์ด) ป.1-ป.6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1 สพป.สฎ.1
  สช. 2556 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับปฐมวัย กระทรวงศึกษษธิการ
  สช. 2551 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2552 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2556 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2558 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2559 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  สช. 2557 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ) รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สช. 2559 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ) รางวัลชมเชย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สช. 2560 การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ) รางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สช. 2560 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระดับประเทศ)สสวท. รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  สช. 2559 แข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับภาคใต้ เหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  สช. 2559 ปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย ชนะเลิศ เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
  สช. 2560 ขบวนพาเหรดดีเด่นประเภทส่งเสริมการนำหลักศาสตร์พระราชามาใช้ ชนะเลิศ อำเภอบ้านนาเดิม
  สช. 2561 แข่งขันกรีฑาประจำอำเภอ ชนะเลิศหญิง อายุไม่เกิน 4 ปี อำเภอบ้านนาเดิม
  สช. 2561 แข่งขันกรีฑาประจำอำเภอ ชนะเลิศชาย อายุไม่เกิน 4 ปี อำเภอบ้านนาเดิม
  สช. 2561 แข่งขันกรีฑาประจำอำเภอ ชนะเลิศหญิง อายุไม่เกิน 6 ปี อำเภอบ้านนาเดิม
  สช. 2561 แข่งขันกรีฑาประจำอำเภอ ชนะเลิศชาย อายุไม่เกิน 6 ปี อำเภอบ้านนาเดิม
  สช. 2561 แข่งขันกรีฑาประจำอำเภอ ชนะเลิศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 4 ปี อำเภอบ้านนาเดิม
  สช. 2561 แข่งขันกรีฑาประจำอำเภอ ชนะเลิศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 6 ปี อำเภอบ้านนาเดิม
  สช. 2561 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
  สช. 2561 การแข่งขันคัดลายมือป4-6 เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
  สช. 2561 การประกวดมารยาทไทย เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
  สช. 2561 การแข่งขันคัดลายมือป1-3 เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
  สช. 2561 การแข่งขัน StoryTelling 4-6 เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
  สช. 2561 การปั้นดินนำ้มัน ปฐมวัย เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
  สช. 2561 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ป.4-6 เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
  สช. 2561 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-6 เหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
  สช. 2561 การสร้างภาพด้วฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย เหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1
  สช. 2561 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา เหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจุงหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 การแข่งขันคัดลายมือป1-3 เหรียญเงิน องค์การบริหารส่วนจุงหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 การแข่งขัน StoryTelling 4-6 เหรียญเงิน องค์การบริหารส่วนจุงหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 การแข่่งขันอัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์ ป.4-6 เหรียญเงิน องค์การบริหารส่วนจุงหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 การแข่งขันวาดภาพระบายสี เหรียญเงิน องค์การบริหารส่วนจุงหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2561 ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย สมาคมการศึกษาเอกชน
  สช. 2560 ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร ระดับดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 กิจกรรมเล่น เด้น Dancer ระดับอนุบาล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 แข่งขันกิจกรรมฉีก ปะ กระดาษ ระดับอนุบาล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 แข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล เหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 แข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล เหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 แข่งขันกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล เหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 กีฬาอนุบาลเกมส์ เหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ป.1-3 เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สช. 2560 กิจกรรมการอ่านบทร้อยกรอง ป.1-3 เหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.6 เหรียญทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สช. 2560 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สช. 2560 แข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.3 เหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
  สช. 2560 โรงเรียนดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ชนะเลิศ เทศบาลนคร
  สช. 2560 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพมาตรฐาน เกียรติบัตรระดับทอง เทศบาลนคร
  สช. 2562 ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทสมาคม องค์กร มูลนิธิ สถาบ้น และหน่วยงานที่มีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืนได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี พ.ศ.2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  สช.
  สช. 2560 ผลการทดสอบ O-net 2560 เหรียญทองแดง สทศ.
  สช. 2561 วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข เหรียญทองระดับประเทศ สพฐ
  เทศบาล
  เทศบาล 2561 เริงเล่นเต้นแด็นเซอร์ เหรียญทอง
  เทศบาล 2560 รางวัลชมเชยอันดับ2การประกวดเพลงบอกนักเรียน ถ้วยรางวัล สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสระ
  เทศบาล 2560 โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล 2560 โรงเรียนนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ โรงเรียนนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล 2560 สถานศึกษาที่มีผลงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น สถานศึกษาที่มีผลงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
  เทศบาล 2560 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เทศบาล 2560 สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาสุขภาพ ปี การศึกษา 2559 รางวัลชมเชย สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ 4 H (Head Heart Hand Health) ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านพัฒนาสุขภาพ ปี การศึกษา 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล 2560 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เทศบาล 2560 ผู้อำนวยการได้รับเครื่องหมายคุรุสดุดี ผู้อำนวยการ ได้รับเครื่องหมายคุรุสดุดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล 2560 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้านระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับภาคใต้ ชมเชย สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับภาคใต้ รองชนะเลิศอันดับ 1 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand ระดับภาคใต้ รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทรวงสาธารณสุข
  เทศบาล 2560 การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championships ระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 กระทรวงสาธารณสุข
  เทศบาล 2560 แข่งขันการออกกำลังกายประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชนะเลิศ ระดับภาคใต้ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล จากสมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  เทศบาล 2560 คัดลายมือ ม.1-3 รองชนะเลิศอันดับ2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล 2559 เข้าร่วมประกวดโครงการยุวประปารวมใจประหยัดน้ำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชื่อผลงาน รวมพลังชาวแตงอ่อนร่วมใจประหยัดน้ำ รองชนะเลิศอันดับ 1 การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กทม.
  เทศบาล 2559 วาดภาพประกวด ชื่อผลงาน ในความฝันของหนู..หนูอยากให้มโนราห์ ศิลปะภาคใต้ของไทย ก้าวไกลระดับโลก เหรียญทอง บริษัท เพนเทลประเทศไทยจำกัด
  เทศบาล 2559 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันรำวงมาตรฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี 2558 เหรียญทอง โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  เทศบาล 2559 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ โครงงานสังคมศึกษา เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2559 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "การประกวดรำวงมาตรฐาน" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2559 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "การกล่างสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2559 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2559 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "วาดภาพระบายสี" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2560 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ "การแข่งขันศิลป์สร้งสร้างสรรค์ ป.4-6" เหรียญทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวิชิรวิชาการ สุราษฎร์ธานี "การแข่งขันโยนบอลลงตะกร้า ระดับอนุบาล 1-3" เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับชั้น ป.2" เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ป.5" เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.6 เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.2 เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.6 เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.5 เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "วาดภาพระบายสี ป.4-6" เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-6" เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับ ป.4-6 เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี " วาดภาพจากเรื่องที่กำหนดให้ ระดับ ป.4-6" เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "ประกวดคัดลายมือภาษาไทย ระดับ ม.1" เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "แต่งบทร้อยกรอง ระดับ ม.1-3" เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "สวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับ ม.1-3" เหรียญทอง ชนะเลิศ อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันวชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี "ประกวดวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-3" เหรียญทอง อบจ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลเมืองท่าข้าม
  เทศบาล 2560 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "การอ่านบทร้อยกรอง ป.4-6" เหรียญทอง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เทศบาล 2560 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6" เหรียญทอง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เทศบาล 2560 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "วาดภาพระบายสี ป.1-3" เหรียญทอง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เทศบาล 2560 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "วาดภาพระบายสี ป.4-6" เหรียญทอง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เทศบาล 2560 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6" เหรียญทอง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เทศบาล 2560 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "โครงงานปฐมวัย" เหรียญทอง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  เทศบาล 2560 ประกวดเครื่องผลิตข้าวแบบอัตโนมัติ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 5" โล่ประกาศเกียรติคุณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  เทศบาล 2561 โครงงานภาษาไทย ระดับ ม.1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2561 รำวงมาตรฐาน ระดับปฐมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2561 โครงงานศิลปะ ระดับ ม.1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2561 วาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2561 คัดลายมือ ระดับ ม.1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2561 รำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2561 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2561 การต่อเลโก้ ระดับปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2561 เริงเล่นเต้น Dance ระดับปฐมวัย การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2561 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.4-6 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ "สมิหลาวิชาการ" เหรียญทอง เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  เทศบาล 2560 - - -
  เทศบาล 2561 นักเรียน นักเรียนรางวัลพระราชทาน กระทรวง
  เทศบาล 2560 โรงเรียนดีเด่นป้องกันและแก้ไขยาเสพติดของสถานศึกษา รางวัลดีเด่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  เทศบาล
  อบจ. 2560 โล่เกียรติคุณโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง โล่เกียรติคุณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  อบจ. 2560 กิจกรรมประกวดสุดยอดเมนูผัก กุ๊กน้อยละเลงครัว รางวัลชมเชย ศุนย์อนามัยที่ ๑๑ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุุข
  ตชด. 2559 แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวะ ชนะเลิศ อาชีวะศึกษา
  ตชด. 2560 แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวะ ชนะเลิศ อาชีวะศึกษา
  ตชด.
  กศน. 2561 ประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เกียรติบัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 ประกวดโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกียรติบัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 สนับสนุนการจัดโครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ เกียรติบัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 ประกวดโครงงาน ระดับประถม เกียรติบัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 การประกวดดาว กศน. ขวัญใจชาว กศน.สุราษฎร์ธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน.
  กศน. 2561 ประกวดเพลงมาร์ช กศน.สฏ ชนะเลิศอันดับ 1 สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ระดับประเทศ สำนักงาน กศน.
  กศน. 2560 ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รางวัลที่ 1 สถานศึกษาดีเด่น กลุ่มสำนักงาน กศนงจังหวัดกลุ่มโซนอ่าวไทย
  กศน. 2561 โครงงานมหกรรมวิชาการและอาชีพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดโครงงาน สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 โครงการธนาคารขยะ ขยะแลกชั่วโมง(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ) กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก มูลนิธินิเวศวิถี
  กศน. 2561 โครงงานมหกรรมวิชาการและอาชีพ ชนะเลิศการแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 สถานศึกษาที่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ(์N-Net )ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยอันดับ 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 สถานศึกษาที่มีนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 อันดับ 1 ระดับจังหวัด สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 สถานศึกษาที่มีนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชยอันดับ2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน.
  กศน. 2560 นางสาวณัฐา แซ่โค้ว ครูผู้จัดกิจกรรมการบริหารจัดการขยะ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 นายวีรศักดิ์ แสงอนันต์ รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผู้ขับเคลื่อนการดำเนินการศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 นายวีรศักดิ์ แสงอนันต์ วิทยากรแกนนำเพื่อการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  กศน. 2560 บ้านห้วยคุย บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ สำนักงาน กศน.
  กศน. 2561 โครงงานเครื่องควบคุมการรดน้ำต้นไม้ผ่านสมาร์ทโฟน รางวัลชนะเลิศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 ระดับจังหวัด อันดับ3 สถานศึกษาที่มีนักศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพระดับชาติ(N-Net) สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านนาเดิม การส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อประชาชน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 สถานศึกษา ผู้สนับสนุนการจัดโครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 สถานศึกษา หน่วยงานที่ส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม
  กศน. 2560 นางศิริทิพย์ แก้วกัน ด้านส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจดีเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2560 นางสาวชนกนันท์ แสงทอง ส่งเสริมการอ่านดีเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  กศน. 2561 เปตองประเภทชายเดี่ยวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เทศบาลนครเกาะสมุย
  กศน. 2561 เปตองประเภทหญิงเดี่ยวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลนครเกาะสมุย
  กศน. 2561 เปตองประเภทหญิงคู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ เทศบาลนครเกาะสมุย
  กศน. 2561 เปตองประเภททีมหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลนครเกาะสมุย
  กศน. 2561 เซปัคตระกร้อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เทศบาลนครเกาะสมุย
  กศน. 2551 แหล่งเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวเศรษรฐกิจพอเพียง นวัตกรรม ดศน.ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น สำนักงาน กศน.
  กศน. 2559 ห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม รางวัลทีี่ 1 ระดับประเทศ สำนักงาน กศน.
  สอศ. 2561 ?เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ? รางวัลระดับเหรียญทอง ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  สอศ. 2549 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดกลาง สถานศึกษาพระราชทาน
  สอศ. 2552 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดกลาง สถานศึกษาพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สอศ. 2561 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
  สอศ. 2558 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดกลาง สถานศึกษาพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สอศ. 2560 โล่เชิดชูเกียรติ โครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ โล่เชิดชูเกียรติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  สอศ. 2561 ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ โล่เชิดชูเกียรติ สภาสังคมสงเคารห์แห่งประเทศไยในพระราชูประถัม
  สอศ. 2561 โล่เชิดชูเกียรติองค์กรความร่วมมือ โล่เชิดชูเกียรติ องค์กรความร่วมมือ
  สอศ. 2560 สถานศึกาาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 2560 เกียรติบัตร กระทรวงศึกษาธิการ
  สอศ. 2561 หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เกียรติบัตร กระทรวงพลังงาน
  สอศ. 2561 นำเสนอผลงานบทความวิจัย โล่รางวัล
  สอศ. 2561 โครงงานวิจัยด้านยางพารา เกียรติบัตร สถาบันวิจัยยางแห่งประเทศไทย
  สอศ. 2561 นำเสนอผลงานบทความวิจัย โล่รางวัล สมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย
  สอศ. 2561 โครงงานคุณธรรม "ธนาคารโรงเรียน ออมตามรอยพ่อ" รองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้
  สอศ. 2560 วิจัยมะนาวผงสำเร็จรูป เกียรติบัตร สมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย
  สอศ. 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ?ผลของฮอร์โมนผลไม้ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดฟางที่เพาะด้วยทะลายปาล์มในโรงเรือน? (ระดับ ปวส.) รองชนะเลิศอันดับ ๑ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สอศ. 2560 การสรต้างและหาประสิทธิภาพชุดความคุมมอเตอร์ปั้มน้ำ เกียรติบัตร สมาคมวิจัยแห่งประเทศไทย
  สอศ. 2561 รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิง เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สอศ. 2561 โล่รางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2551 , 2558 และ 2560 โล่รางวัลพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ
  สอศ. 2559 นักศึกษารางวัลประราชธาน โล่เชิดชูเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สอศ. 2560 รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ
  สอศ. 2555 นักศึกษารางวัลประราชธาน โล่เชิดชูเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สอศ. 2552 นักศึกษารางวัลประราชธาน โล่เชิดชูเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สอศ. 2550 นักศึกษารางวัลประราชธาน โล่เชิดชูเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สอศ. 2560 ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ โล่รางวัล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สอศ. 2560 สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาระดับชาติ 5 ดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สอศ. 2560 โครงการต้นกล้าสีเขียว รองชนะเลิศอันอับ 1 บริษัท ปตท.แห่งประเทศไทย
  สอศ. 2560 รางวัลเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อุปกรณ์ช่วยตัดถ่างด้วยมือโยก โล่รางวัล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สอศ. 2560 โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11 รางวัล Popular Vote ธนาคารกรุงไทย
  สอศ. 2560 การประกวดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 11 รองชนะเลิศอันดับ 2 ธนาคารกรุงไทย
  สอศ. 2560 รางวัลเหรียญทองแดงสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ค้อน 2in 1 โล่รางวัล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สอศ. 2561 รางวัลเหรียญเงิน ชุดควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำ เกียรติบัตร
  สอศ. 2560 ทีมธุรกิจดีเด่น รองชนะเลิศอันดับ 2 "ด้านความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น" สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สอศ. 2560 เครื่องขัดตะไคร่น้ำบนพื้นคอนกรีต รางวัลเหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  สอศ. 2560 ครื่องล้างทะลายปาล์มแบบผสมจุลินทรีย์ EM เพื่อการเพาะเห็ดฟาง รางวัลเหรียญเงิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  สอศ. 2560 โครงการ Fin ดี We can do ?ทีมออมตามรอยพ่อ? รางวัล VDO CLIP ดีเด่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
  สอศ. 2561 โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ?กระบวนการเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาล์มลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพด้วยนวัตกรรมเครื่องล้างทะลายปาล์มระบบรีไซด์เคิลน้ำ? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  สอศ. 2560 การประกวดตามโครงการ ?ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน? ประจำปี ๒๕๖๐ รองชนะเลิศอันดับ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สอศ. 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ระดับชาติ ?การสร้างและหาประสิทธิภาพตู้บริการ ธูปเทียนอัตโนมัติ? (ระดับ ปวช.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ บริษัทเอสโซ่ และสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรม (Start up Thailand)
  สอศ. 2561 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคใต้ ?เรื่องตู้บริการธูปเทียนอัตโนมัติ? รางวัล ๕ ดาว สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  สอศ. 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ?การสร้างและหาประสิทธิภาพตู้บริการธูปเทียนอัตโนมัติ? (ระดับ ปวช.) ระดับภาค ภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ อาชีวศึกษาจังหวัดภาคใต้
  สอศ. 2561 การแข่งขัน ?นาฏมวยไทย?ระดับภูมิภาค ภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด
  สอศ. 2560 การประกวดตามโครงการ ?ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน? ประจำปี ๒๕๖๐ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาคใต้ ประเภทที่ ๑ การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สอศ. 2560 การประกวดตามโครงการ ?ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน? ประจำปี ๒๕๖๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาคใต้ ประเภทที่ ๘ งานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  สอศ. 2561 กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้ รางวัล ?กองลูกเสือดีเด่น (ชาย)? พ.ส.น.อ. ภาคใต้
  สอศ. 2561 กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้ รางวัล ?ผ่านมาตรฐานกิจกรรมฐานผจญภัยในระดับดีมาก? พ.ส.น.อ. ภาคใต้
  สอศ. 2561 กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคใต้ รางวัล ?ผ่านหมู่มาตรฐานดีเด่น ประจำวันที่ ๒๗ , ๒๘ , ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑? พ.ส.น.อ. ภาคใต้
  สอศ. 2561 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัล ๓ ดาว อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สอศ. 2560 การแสดงนาฎมวยไทย รางวัลชนะเลิศ บริษัท อีซูซุ จำกัด สุราษฎร์ธานี
  สอศ. 2561 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑?การสร้างและหาประสิทธิภาพตู้บริการธูปเทียนอัตโนมัติ? (ระดับ ปวช.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สอศ. 2560 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง , การประกวดร้องเพลงไทยสากล ชาย , การประกวดร้องเพลงสากล ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการประกวดร้องเพลงสากล หญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สอศ. 2561 กระโดดสูงหญิง รางวัลชนะเลิศ ปทุมธานี
  สพม.11 2559 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โล่ สำนักพระพุทธศาสนา
  สพม.11 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ เงิน กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2559 รับการรับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ระดับสูงมาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
  สพม.11 2560 รางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับ ทอง กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2560 รางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก รางวัลระดับประเทศ ระดับ ทอง สพฐ
  สพม.11 2556 โรงเรียนในฝัน โล่ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2557 สถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2558 ส่งเสริมและพัฒนา ICT โล่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  สพม.11
  สพม.11 2557 โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง เกียรติบัตร ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  สพม.11 2560 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ้เหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67
  สพม.11 2560 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  สพม.11 2561 นวัตกรรมสร้างสรรค์ด้านการบริหารปีการศึกษา ระดับเหรียญทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  สพม.11 2561 รางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศปีการศึกษา ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  สพม.11 2560 รางวัล MOE Award สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รางวัล MOE Award กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2561 ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  สพม.11 2561 การประกวดนวัตกรรมคุณธรรม สพฐ. ประเภทผู้บริหาร รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
  สพม.11 2561 ภาชนะไบโอมิวซิเลจคอมพาวด์ เหรียญทอง IEYI 2018 ประเทศอินเดีย
  สพม.11 2560 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศ สพม.เขต 11
  สพม.11 2561 วาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 รองชนะเลิศระดับประเทศ บริษัทอินทัชโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  สพม.11 2560 ครูยิ่งคุณ รางวัลครูยิ่งคุณ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
  สพม.11 2560 ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น Thailand Toray Science Foundation มูลนิธิ Toray Science ประเทศไทย
  สพม.11 2561 ฺBest practice กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ประเภทบูรณาการในการเรียนการสอน เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
  สพม.11 2560 แนะแนวดีเด่น ชนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2560 โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เกียรติบัตร
  สพม.11 2561 ผลงานแบบอย่างที่ดี (Best Practice) กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 11
  สพม.11 2561 สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2561 ระดับภูมิภาค โล่เชิดชูเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2558 MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภท สถานศึกษาสาชาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โล่เชิดชูเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2559 โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติดอย่างเป็นระบบ ตามวงจรการควบคุมคุณภาพ P-D-C-A โดยได้สร้างสรรค์กิจกรรมคุณภาพต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษาอย่างเป็นประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อสังคม โล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
  สพม.11 2559 ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2559 ?สถานศึกษาพอเพียง 2559? โล่เชิดชูเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2559 โล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสถานศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 11
  สพม.11 2560 รางวัลโครงการส่งเสริมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2560 ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ระดับเงิน เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 11
  สพม.11 2560 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1โรงเรียนระบบแนะแนวดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โล่ประกาศเกียรติคุณ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 11
  สพม.11 2560 สถานศึกษาที่พัฒนาการดำเนินงานการเงินและบัญชีดีขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 ดีมาก ระดับ 3 จากการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 11
  สพม.11 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 โล่เชิดชูเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2560 ?ต้นแบบสถานศึกษารักษาศีล 5? รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี งานมหกรรมศีลธรรมเยาวชน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 เกียรติบัตร สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  สพม.11 2560 สถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา? ประจำปีการศึกษา 2560 เกียรติบัตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสมัยสุรววณ
  สพม.11 2560 โรงเรียนมาตรฐานสากล โล่
  สพม.11 2560 ปราศจากคอรับชั่น โรงเรียนสุจริต สพฐ.
  สพม.11 2560 การทำบัญชีงบประมาณยอดเยี่ยม สพม.
  สพม.11 2560 สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2560 ประกวดมายาทไทย เหรียญทองีะดับชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2560 ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน เหรียญทองระดับภาค กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2560 การสร้าง webpage ประเภท web Editor เหรียญทองระดับภาค กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2560 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ( Skit ) ระดับ ม.ต้น เหรียญทองระดับภาค กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2560 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เหรียญทองระดับภาค กระทรวงศึกษาธิการ
  สพม.11 2561 คัดลายมือสื่อภาษาไทย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 พินิจวรรณคดี ม.4-6 เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 เรียงร้อยถ้อยความ ( การเขียนเรียงความ ) ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 ท่องอาชยานทำนองเสนาะ ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 กวีชนคนรุ่นใหม่ เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 ต่อคำศัพท์ภาษาไทย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใฃ้ เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ประเถททดลอง ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 ภาพยนตร์สั้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 ประกวดละครคุณธรรม เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 ประกวดมายาทไทย ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การประกวดสวดมนต์แปล เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 ประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 ศิลป์สร้างสรรค์ ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 เชียนภาพไทยประเพณี ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกณรงค์ ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแช่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 แช่งขันฆ้องวงเล็ก ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 แข่งขันเดี่ยวชิม 7 หย่อง ม. ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทฃาย ม. ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทฃาย ม. ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันร้องเพลงพระราฃนิพนธ์ ประเภทฃาย ม. ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแช่งขันรำวงมาตรฐาน ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม. ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม. ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันการแสดงตลก เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันพูดเพื่ออาฃีพภาษาญี่ปุ่น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันพูดเพื่ออาฃีพภาษาญี่ปุ่น ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น
  สพม.11 2561 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น
  สพม.11 2561 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น
  สพม.11 2561 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.ต้น
  สพม.11 2561 การแข่งขันการสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับพื้นฐาน ม.ต้น เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันหุ่นยนตร์ระดับพื้นฐาน ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การประกวดโครงงานอาฃีพ เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11
  สพม.11 2561 การประกวดการชับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม. ปลาย เหรียญทองฃนะเลิศ สพม.11