System
 
 
 
ข้อมูลระดับจังหวัด
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ผลการสอบ NT
 
หน่วยงาน จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
เข้าสอบ ด้านภาษา ด้านทักษะคิดคำนวณ ด้านเหตุผล
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
โรงเรียน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เขตพื้นที่
/หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
จังหวัด
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
โรงเรียน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เขตพื้นที่
/หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
จังหวัด
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
โรงเรียน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
เขตพื้นที่
/หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
จังหวัด
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
S.D. S.D. S.D.
  สพป.สฎ.1 658.14 563 1211.36 90.32 1168.45 1021.34 1111.16 907.75 87.51 865.6 760.25 839.82 1095.04 92.69 1033.57 898.07 976.57
  สพป.สฎ.2 767 768 2390.9 199.28 2345.93 2209.46 2219.19 1929.01 196.38 1855.52 1716.64 1733.9 2135.56 209.06 2056.45 1924.48 1953.84
  สพป.สฎ.3 1766 1750 4225.5 421.2 4025.68 4087.87 3980.67 3266.54 397.39 3035.5 2924.33 2919.33 3611.3 419.34 3532.54 3465.71 3365.58
  สช. 2570 2556 1716.45 6216.4 824.15 1633.51 1556.78 1222.89 164.79 584.4 1169.51 1113.47 1449.75 176.46 718.97 1422.42 46274.26
  อบต. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  เทศบาล 532 532 467.12 34.52 356.52 505.84 472.36 281.78 28.63 231.27 364.71 338.99 401.96 33.48 303.95 425.84 415.81
  อบจ. 142 142 39.22 5.6 50.1 56.33 52.67 25.14 4.08 32 39.64 37.75 34.93 5.64 42.6 48.5 45.31
  ตชด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  พม. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สอศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สบช. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ศปภ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  สพม.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0