System
 
 

ข้อมูล หน่วยงาน เทศบาล
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61


ข้อมูล เร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61


ข้อมูลพื้นฐานสังกัด เทศบาล

จำนวนบุคลากรทางการศึกษา
ผู้บริหารหน่วยงาน :  18
ข้าราช การครู/ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติการสอน :  125
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) :  0
ข้าราชครู และบุคคลากร 38 ค. (1 ) /ศึกษานิเทศก์ :  102
ข้าราชครู และบุคคลากร 38 ค. (2 ) /นักวิชาการศึกษา :  2
ครู (สช.) :  0
พนักงานศาสนศึกษา :  0
อาจารย์ประจำ (สกอ.) :  0
ข้าราชการ มหาวิทยาลัย :  0
พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) :  0
พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) :  2
ครู/อาจารย์สัญญาจ้าง :  13
ครูชาวต่าง ประเทศ :  5
พนักงานราชการ :  42
ผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้าง (ภารกิจ/ทั่วไป) :  59
ลูกจ้างประจำ :  12
ลูกจ้างชั่วคราว :  6
อื่น ๆ :  23


จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้น
  นักเรียนทั้งหมด ชาย หญิง
  เตรียมอนุบาล(ต่ำกว่า 3 ขวบ) 35 7 5
  อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) 476 237 200
  อนุบาล 2 (4 ขวบ) 614 268 271
  อนุบาล 3 (5 ขวบ) 565 254 231
  เด็กเล็ก 0 0 7
  ประถมศึกษาปีที่ 1 613 288 282
  ประถมศึกษาปีที่ 2 611 283 278
  ประถมศึกษาปีที่ 3 635 314 283
  ประถมศึกษาปีที่ 4 632 321 267
  ประถมศึกษาปีที่ 5 642 325 291
  ประถมศึกษาปีที่ 6 627 290 312
  มัธยมศึกษาปีที่ 1 642 422 303
  มัธยมศึกษาปีที่ 2 603 384 300
  มัธยมศึกษาปีที่ 3 502 306 284
  มัธยมศึกษาปีที่ 4 156 70 86
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 145 61 84
  มัธยมศึกษาปีที่ 6 146 67 79
  พระปริยัติธรรม(บาลี) 0 0 0
  พระปริยัติธรรม(ธรรม) 0 0 0
  ปวช. 1 0 0 0
  ปวช. 2 0 0 0
  ปวช. 3 0 0 0
  ปวส.1 0 0 0
  ปวส.2 0 0 0
  นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 1 0 0 0
  นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 0 0 0
  ป.ตรี 0 0 0
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 0 0
  ป.โท 0 0 0
  ป.เอก 0 0 0