สรุปข้อมูล สถานศึกษา
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
บ้านท่าขนอน
 
ประถมศึกษา
โรงเรียน   เตรียม
อนุบาล
ต่ำกว่า
3 ขวบ
อนุบาล
1
3 ขวบ
อนุบาล
2
4 ขวบ
อนุบาล
3
5 ขวบ
เด็กเล็ก ประถม
ศึกษา
ปีที่ 1
ประถม
ศึกษา
ปีที่
2
ประถม
ศึกษา
ปีที่
3
ประถม
ศึกษา
ปีที่
4
ประถม
ศึกษา
ปีที่
5
ประถม
ศึกษา
ปีที่
6
มัธยม
ศึกษา
ปีที่ 1
มัธยม
ศึกษา
ปีที่ 2
มัธยม
ศึกษา
ปีที่ 3
มัธยม
ศึกษา
ปีที่ 4
มัธยม
ศึกษา
ปีที่ 5
มัธยม
ศึกษา
ปีที่ 6
พระ
ปริยัติ
ธรรม
บาลี
พระ
ปริยัติ
ธรรม(
ธรรม
ปวช.
1
ปวช.
2
ปวช.
3
ปวส.
1
ปวส.
2
นาฏ
ศิลป์
ชั้นสูง
ปีที่ 1
นาฏ
ศิลป์
ชั้นสูง
ปีที่ 2
ป.
ตรี
ประกาศ
นีย
บัตร
บัณฑิต
ป.
โท
ป.
เอก
บ้านท่าขนอน จำนวน
ห้องเรียน
0 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จำนวน
นักเรียน
0 21 26 62 0 65 68 60 82 63 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ชาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หญิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0