System
 
 
สรุปข้อมูล สถานศึกษา
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธิดาแม่พระ
2018-11-08
 
ตราสัญลักษณ์
 
นางสาวสายสุดา กิจประยูร
ผู้อำนวยการ
      จำนวน ห้องเรียน จำนวน นักเรียน
รหัสโรงเรียน :  84100005 เตรียมอนุบาล (ต่ำกว่า 3 ขวบ) : 0 0
ชื่อสถานศึกษา :  ธิดาแม่พระ อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) : 0 0
ที่อยู่ :  317/19-20 ถ.หน้าเมือง อนุบาล 2 (4 ขวบ) : 0 0
ตำบล :  ตลาด อนุบาล 3 (5 ขวบ) : 0 0
อำเภอ :  เมืองสุราษฎร์ธานี เด็กเล็ก : 0 0
รหัสไปรษณีย์ :  84000 ประถมศึกษาปีที่ 1 : 12 523
โทรศัพท์ :  077-283996,077-272572 ประถมศึกษาปีที่ 2 : 11 518
โทรสาร :  077-281548 ประถมศึกษาปีที่ 3 : 11 559
อีเมล์ :  Oui3318@hotmail.com ประถมศึกษาปีที่ 4 : 12 598
เว็บไซต์ :  www.tm.ac.th ประถมศึกษาปีที่ 5 : 11 557
ระดับที่เปิดสอน :  ขนาดใหญ่พิเศษ ประถมศึกษาปีที่ 6 : 11 569
ระยะทางจาก ศธจ :  2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 : 6 277
ตําแหน่ง ละติจูด :  ์N9 มัธยมศึกษาปีที่ 2 : 5 266
ตําแหน่ง ลองติจูด :  99.333044 มัธยมศึกษาปีที่ 3 : 5 274
    มัธยมศึกษาปีที่ 4 : 4 167
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 : 4 175
มัธยมศึกษาปีที่ 6 : 3 168
พระปริยัติธรรม(บาลี) : 0 0
พระปริยัติธรรม(ธรรม) : 0 0
ปวช. 1 : 0 0
ปวช. 2 : 0 0
ปวช. 3 : 0 0
ปวส.1 : 0 0
ปวส.2 : 0 0
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 1 : 0 0
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 : 0 0
ป.ตรี : 0 0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต : 0 0
ป.โท : 0 0
ป.เอก : 0 0