System
 
 
สรุปข้อมูล สถานศึกษา
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนานาชาติกรีนเอเคอร์
2018-12-04
 
ตราสัญลักษณ์
 

นางสาวลภัสรดา ยวดยิ่ง
ผู้อำนวยการ
      จำนวน ห้องเรียน จำนวน นักเรียน
รหัสโรงเรียน :  1184700007 เตรียมอนุบาล (ต่ำกว่า 3 ขวบ) :
ชื่อสถานศึกษา :  นานาชาติกรีนเอเคอร์ อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) :
ที่อยู่ :  108 อนุบาล 2 (4 ขวบ) :
ตำบล :  หน้าเมือง อนุบาล 3 (5 ขวบ) :
อำเภอ :  เกาะสมุย เด็กเล็ก :
รหัสไปรษณีย์ :  84140 ประถมศึกษาปีที่ 1 :
โทรศัพท์ :  077-430-729 ประถมศึกษาปีที่ 2 :
โทรสาร :  ประถมศึกษาปีที่ 3 :
อีเมล์ :  info@samuigreenacreschool.com ประถมศึกษาปีที่ 4 :
เว็บไซต์ :  http://samuigreenacreschool.com ประถมศึกษาปีที่ 5 :
ระดับที่เปิดสอน :  ขนาดเล็ก ประถมศึกษาปีที่ 6 :
ระยะทางจาก ศธจ :  มัธยมศึกษาปีที่ 1 :
ตําแหน่ง ละติจูด :  มัธยมศึกษาปีที่ 2 :
ตําแหน่ง ลองติจูด :  มัธยมศึกษาปีที่ 3 :
    มัธยมศึกษาปีที่ 4 :
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 :
มัธยมศึกษาปีที่ 6 :
พระปริยัติธรรม(บาลี) :
พระปริยัติธรรม(ธรรม) :
ปวช. 1 :
ปวช. 2 :
ปวช. 3 :
ปวส.1 :
ปวส.2 :
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 1 :
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 :
ป.ตรี :
ประกาศนียบัตรบัณฑิต :
ป.โท :
ป.เอก :