System
 
 
สรุปข้อมูล สถานศึกษา
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตรณาราม
2019-04-11
 
ตราสัญลักษณ์
 

นางสุชัญญา แพเรือง
ผู้อำนวยการ
      จำนวน ห้องเรียน จำนวน นักเรียน
รหัสโรงเรียน :  1084640415 เตรียมอนุบาล (ต่ำกว่า 3 ขวบ) : 0 0
ชื่อสถานศึกษา :  วัดตรณาราม อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) : 1 35
ที่อยู่ :  หมู่ 0 ท่าข้าม อนุบาล 2 (4 ขวบ) : 2 43
ตำบล :  ท่าข้าม อนุบาล 3 (5 ขวบ) : 2 41
อำเภอ :  พุนพิน เด็กเล็ก : 0 0
รหัสไปรษณีย์ :  84130 ประถมศึกษาปีที่ 1 : 2 73
โทรศัพท์ :  077-311010 ประถมศึกษาปีที่ 2 : 2 62
โทรสาร :  - ประถมศึกษาปีที่ 3 : 2 70
อีเมล์ :  tr02school@hotmail.com ประถมศึกษาปีที่ 4 : 2 64
เว็บไซต์ :  ประถมศึกษาปีที่ 5 : 2 72
ระดับที่เปิดสอน :  ขนาดกลาง ประถมศึกษาปีที่ 6 : 2 58
ระยะทางจาก ศธจ :  12 มัธยมศึกษาปีที่ 1 : 0 0
ตําแหน่ง ละติจูด :  9.110971 มัธยมศึกษาปีที่ 2 : 0 0
ตําแหน่ง ลองติจูด :  99.230598 มัธยมศึกษาปีที่ 3 : 0 0
    มัธยมศึกษาปีที่ 4 : 0 0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5 : 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 : 0 0
พระปริยัติธรรม(บาลี) : 0 0
พระปริยัติธรรม(ธรรม) : 0 0
ปวช. 1 : 0 0
ปวช. 2 : 0 0
ปวช. 3 : 0 0
ปวส.1 : 0 0
ปวส.2 : 0 0
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 1 : 0 0
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 : 0 0
ป.ตรี : 0 0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต : 0 0
ป.โท : 0 0
ป.เอก : 0 0