System
 
 
สรุปข้อมูล สถานศึกษา
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมุยไทนี่ สเต็ปส์เนอร์สเซอรี่
2018-08-30

 
ตราสัญลักษณ์
 

ผู้อำนวยการ
      จำนวน ห้องเรียน จำนวน นักเรียน
รหัสโรงเรียน :  เตรียมอนุบาล (ต่ำกว่า 3 ขวบ) : 0 0
ชื่อสถานศึกษา :  สมุยไทนี่ สเต็ปส์เนอร์สเซอรี่ อนุบาล 1 ( 3 ขวบ) : 0 0
ที่อยู่ :  อนุบาล 2 (4 ขวบ) : 0 0
ตำบล :  อนุบาล 3 (5 ขวบ) : 0 0
อำเภอ :  เกาะสมุย เด็กเล็ก : 0 0
รหัสไปรษณีย์ :  ประถมศึกษาปีที่ 1 : 0 0
โทรศัพท์ :  ประถมศึกษาปีที่ 2 : 0 0
โทรสาร :  ประถมศึกษาปีที่ 3 : 0 0
อีเมล์ :  ประถมศึกษาปีที่ 4 : 0 0
เว็บไซต์ :  ประถมศึกษาปีที่ 5 : 0 0
ขนาดโรงเรียน :  ประถมศึกษาปีที่ 6 : 0 0
ระยะทางจาก ศธจ :  มัธยมศึกษาปีที่ 1 : 0 0
ตําแหน่ง ละติจูด :  มัธยมศึกษาปีที่ 2 : 0
ตําแหน่ง ลองติจูด :  มัธยมศึกษาปีที่ 3 : 0 0
    มัธยมศึกษาปีที่ 4 : 0 0
จำนวน บุคลากร
ผู้บริหารหน่วยงาน :  0
ข้าราช การครู/ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติการสอน :  0
ข้าราชการพลเรือน (กพ.) :  0
ข้าราชครู และบุคคลากร 38 ค. (1 ) /ศึกษานิเทศก์ :  0
ข้าราชครู และบุคคลากร 38 ค. (2 ) /นักวิชาการศึกษา :  0
ครู (สช.) :  0
พนักงานศาสนศึกษา :  0
อาจารย์ประจำ (สกอ.) :  0
ข้าราชการ มหาวิทยาลัย :  0
พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) :  0
พนักงาน มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) :  0
ครู/อาจารย์สัญญาจ้าง :  0
ครูชาวต่าง ประเทศ :  0
พนักงานราชการ :  0
ผู้ดูแลเด็กพนักงานจ้าง (ภารกิจ/ทั่วไป) :  0
ลูกจ้างประจำ :  0
ลูกจ้างชั่วคราว :  0
อื่น ๆ :  0
   
มัธยมศึกษาปีที่ 5 : 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 : 0 0
พระปริยัติธรรม(บาลี) : 0 0
พระปริยัติธรรม(ธรรม) : 0 0
ปวช. 1 : 0 0
ปวช. 2 : 0 0
ปวช. 3 : 0 0
ปวส.1 : 0 0
ปวส.2 : 0 0
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 1 : 0 0
นาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 : 0 0
ป.ตรี : 0 0
ประกาศนียบัตรบัณฑิต : 0 0
ป.โท : 0 0
ป.เอก : 0 0
     
ครูระดับการศึกษาปฐมวัย พี่เลี้ยง รวม
ทั้งหมด
จำนวน วุฒิการศึกษา จำนวน วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี สูงกว่า
ป.ตรี
ต่ำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี สูงกว่า
ป.ตรี
0 0 0 0 0 0 0 0 0