System
 
 
สรุปข้อมูล สถานศึกษา
 1 ข้อมูลบุคคลากรทางการศึกษา
 2 ข้อมูลผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำแนกตามวิชาเอก
 3 ข้อมูลครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย
 4 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามขนาด
 5 ข้อมูลโรงเรียนจำแนกตามโครงการที่เข้าร่วม
 6 ผลงานหรือนวัฒกรรมเด่นของโรงเรียน
 7 ข้อมูล จำนวนนักเรียน และ ห้องเรียน
 8 ข้อมูลผลการประเมินการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
 9 ข้อมูลนักเรียนสำเร็จการศึกษา
 10 ข้อมูลนักเรียนแนวโน้มจะออกกลางคัน
 11 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน
 12 ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามน้ำหนักส่วนสูง
 13 ข้อมูลนักเรียนที่บกพร่องทางการศึกษา
 14 ข้อมูลนักเรียนที่ด้อยโอกาส
 15 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน/นักศึกษา
 16 อัตตราการตกซ้ำชั้น
 17 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ
 18 จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน
 19 ผลทดสอบระดับชาติ ONET
 20 ผลทดสอบระดับชาติ N-NET
 21 ผลทดสอบมาตรฐานอาชีวศึกษา V-NET
 22 ผลทดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา I-NET
 23 ผลทดสอบ NT
 24 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
 25 ระดับคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ข้อมูลตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ
 - นโยบายที่ 1
 - นโยบายที่ 2
 - นโยบายที่ 3
 - นโยบายที่ 4
 - นโยบายที่ 5
 - นโยบายที่ 6
 - นโยบายที่ 8
 - นโยบายที่ 9
 - นโยบายที่ 10
 - นโยบายที่ 14
 - นโยบายที่ 15
 
นโยบายจุดเน้นและตัวชี้วัดด้านการศึกษา
 - จุดเน้นที่ 1
 - จุดเน้นที่ 2
 - จุดเน้นที่ 3
 - จุดเน้นที่ 4
 - จุดเน้นที่ 5
 - จุดเน้นที่ 6
 
ข้อมูลเร่งด่วน
กฎกระทรวง 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามาตรฐานฯ ปี 61
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ขอความร่วมมือในการรายงานข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลสาธารณสุขอําเภอพุนพิน
 

 
ตราสัญลักษณ์
 

ผู้อำนวยการ
         
         
ชื่อหน่วยงาน :  สาธารณสุขอําเภอพุนพิน      
ที่อยู่ :       
ตำบล :       
อำเภอ :       
รหัสไปรษณีย์ :       
โทรศัพท์ :       
โทรสาร :       
อีเมล์ :       
เว็บไซต์ :       
ขนาดโรงเรียน :       
ระยะทางจาก ศธจ :       
ตําแหน่ง ละติจูด :       
ตําแหน่ง ลองติจูด :       
         
 
 

หน่วยงาน   เป้าหมาย จำนวน
ที่ได้
คัดกรอง
1.)
สมวัย
ครั้งแรก
2.)
สงสัย
ล่าช้า
รอกระตุ้น
ภายใน
30 วัน
3.)
สงสัย
ล่าช้า
ส่งต่อ
ทันที
4.)
รวม
สงสัย
ล่าช้า
5.)
ติดตาม
ได้
6.)
สมวัย
หลังได้
รับการ
กระตุ้น
7.)
ไม่สมวัย
หลังได้รับ
การ
กระตุ้น
7.1)
ด้านการ
เคลื่อนไหว
(GM)
7.2)
ด้าน
กล้ามเนื้อ
มัดเล็ก
และ สติ
ปัญญา
(FM)
7.3)
ด้าน
การ
เข้าใจ
ภาษา
(RL)
7.4)
ด้าน
การใช้
ภาษา
(EL)
7.5)
ด้านการ
ช่วยเหลือ
ตัวเอง
(PS)
8.)
รอการ
ติดตาม
9.)
ติดตาม
ไม่ได้
ภายใน
30 วัน
สาธารณสุขอําเภอพุนพิน อายุ 9 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 18 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 30 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 42 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อายุ 60 เดือน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0